Κατεβάστε από εδώ τον Κώδικα Αξιών και Αρχών των Μελών του Κοινωνικού ΕΚΑΒ σε μορφή PDF. Έκδοση 2020

Κατεβάστε από εδώ τον Κώδικα Αξιών και Αρχών των Μελών του Κοινωνικού ΕΚΑΒ σε μορφή PDF. Έκδοση 2018

 

 

kid_wheelchair.pngΑ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΚΑΒ

Α.1. Στόχοι και πεδίο δράσης του Κοινωνικού ΕΚΑΒ

Το Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), είναι ανεξάρτητη κοινωνική οργάνωση με στόχο την καταπολέμηση κάθε μορφής κοινωνικού αποκλεισμού. Η ονομασία «Κοινωνικό ΕΚΑΒ» παραπέμπει στην έννοια της αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών, όπου βρίσκονται άτομα κοινωνικά περιθωριοποιημένα, κυριολεκτικά τραυματισμένα στην κοινωνική τους υπόσταση.

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ αποσκοπεί να προσεγγίσει και να βοηθήσει ανθρώπους και ομάδες, οι οποίοι έχουν χάσει τη δυνατότητα να καλύψουν οι ίδιοι τις βασικές τους ανάγκες (στέγαση, σίτιση, υγειονομική φροντίδα κλπ.), αλλά συχνά και να ζητήσουν από μόνοι τους βοήθεια, ευρισκόμενοι σε βαθιά απόγνωση. Σε τέτοιες ομάδες ανήκουν πχ οι άστεγοι, τα παιδιά του δρόμου, οι πρόσφυγες και μετανάστες, που στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων κλπ. Στην Ελλάδα της παρατεταμένης κρίσης, τα άτομα αυτά πληθαίνουν και η κοινωνική περιθωριοποίηση χτυπάει πλέον και ανθρώπους που ανήκαν, μέχρι πρόσφατα, σε ευκατάστατα κοινωνικά στρώματα.

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ δρα καταρχήν μέσω κινητών ομάδων, που παρέχουν μια πρώτη φροντίδα, υγειονομική και ψυχολογική, στον τόπο όπου εντοπίζονται οι άνθρωποι που την έχουν ανάγκη. Πρώτος στόχος είναι η δημιουργία μιας ανθρώπινης σχέσης και μιας επικοινωνίας, η οποία αξιοποιείται ώστε να οδηγήσει σταδιακά σε κοινωνική επανένταξη. Επίσης, το Κοινωνικό ΕΚΑΒ οργανώνει χώρους φιλοξενίας, όπου τα απομονωμένα άτομα μπορούν να βρουν φροντίδα, παρέα, να κοινωνικοποιηθούν και να διεκδικήσουν εκ νέου τα δικαιώματά τους. Σε αυτούς τους χώρους φιλοξενίας παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη για θέματα ιατρικά, υγειονομικά, ψυχολογικά, νομικά κλπ.

Το κοινωνικό ΕΚΑΒ ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2016 από μια ομάδα ιατρών, υγειονομικών, νομικών, δημοσιογράφων, κοινωνικών και πολιτικών επιστημόνων, που είχαν ήδη πλούσια εμπειρία στην κοινωνική δράση και τις εθελοντικές ανθρωπιστικές αποστολές. Βασικό κίνητρο για την ίδρυσή του, υπήρξε η ανάγκη συμβολής στην αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης, που μαστίζει παρατεταμένα την χώρα μας, σπρώχνοντας στο περιθώριο της οργανωμένης κοινωνίας όλο και περισσότερους συνανθρώπους  μας, που βρίσκονται σε ανάγκη, ανεξαρτήτως καταγωγής, φύλου ή θρησκεύματος.

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ είναι οργάνωση δράσης, ανεξάρτητη από κάθε πολιτικό, θρησκευτικό, κυβερνητικό ή άλλο φορέα, και με αναφορά στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και στις αξίες της Ελευθερίας, της Ισότητας και της Αλληλεγγύης, όπως διατυπώνονται στον Χάρτη Αρχών της Οργάνωσης.

Α.2. Πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Αξιών και Αρχών

Ο παρών Κώδικας Αξιών και Αρχών αφορά όλα τα μέλη και τους εκπροσώπους του Κοινωνικού ΕΚΑΒ, όλες τις εργαζόμενες και όλους τους εργαζομένους της Οργάνωσης, καθώς και τις εθελόντριες, τους εθελοντές, τις φίλες και τους φίλους, που συμμετέχουν σε κάθε δράση του Κοινωνικού ΕΚΑΒ. Το σύνολο των ατόμων αυτών προσδιορίζεται στο παρόν κείμενο με τον όρο «μέλη του Κοινωνικού ΕΚΑΒ».

Ο Κώδικας Αξιών και Αρχών αποτυπώνει την προσδοκία να συμμετέχουν και να στηρίζουν όλα τα μέλη του Κοινωνικού ΕΚΑΒ τις δράσεις της Οργάνωσης, με εντιμότητα, ακεραιότητα, ανεξαρτησία και ευθυκρισία, ακολουθώντας διαφανείς και αποτελεσματικές διαδικασίες, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, πάντα προς το συμφέρον των ωφελούμενων ανθρώπων. Ο παρών Κώδικας περιλαμβάνει, επίσης, συγκεκριμένες κατευθύνσεις και οδηγίες αναφορικά με τις διάφορες οικονομικές συναλλαγές, ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων που αναφύονται, τις σχέσεις των μελών με τρίτους, την προστασία των ωφελουμένων και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών.

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ ενημερώνει τακτικά τα μέλη του για τους προγραμματισμένους στόχους της Οργάνωσης, τα σχετιζόμενα νομικά θέματα, τα πρότυπα συμπεριφοράς που αρμόζουν σε κάθε περίπτωση, καθώς και τα όρια και τις απαγορεύσεις που ανάγονται στα καθήκοντά τους. Τα μέλη του Κοινωνικού ΕΚΑΒ τηρούν τα προσωπικά και συλλογικά πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς, που προσδιορίζονται στον παρόντα Κώδικα και ενεργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην προξενούν βλάβη ή να δυσχεραίνουν τη δράση της Οργάνωσης.

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ο Κώδικας Αξιών και Αρχών του Κοινωνικού ΕΚΑΒ περιλαμβάνει τις παρακάτω εννέα ενότητες, που περιγράφουν τους συγκεκριμένους κανόνες, τους οποίους οφείλουν να τηρούν τα μέλη του Κοινωνικού ΕΚΑΒ.

Κάθε ενότητα περιέχει μια σύντομη εισήγηση, στην οποία περιγράφεται η πολιτική που ακολουθείται στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς και περαιτέρω πληροφορίες, που βοηθούν στην εφαρμογή της συγκεκριμένης πολιτικής. Ο παρόν Κώδικας δεν είναι δυνατό να συμπεριλάβει όλες τις πιθανές καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν στη δράση, αλλά καταγράφει τις κατευθυντήριες γραμμές, που βοηθούν όσους δρουν στο πλαίσιο του Κοινωνικού ΕΚΑΒ να αποφασίζουν βάσει της αξιακής ταυτότητας της Οργάνωσης.

Οποιοδήποτε θέμα που δεν αναφέρεται ρητά στον παρόντα Κώδικα, δύναται να συζητηθεί με το Νομικό ή Οικονομικό Τμήμα της Οργάνωσης ή τα θεσμικά όργανά της, πάντα στο πλαίσιο των στόχων της Οργάνωσης.

Β.1. Συμμόρφωση με νόμους, κανονισμούς και πρότυπα

Τα μέλη του Κοινωνικού ΕΚΑΒ συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και πρότυπα, ώστε πάντα να τηρούν τις ανώτατες νομικές, ανθρωπιστικές και ηθικές αρχές.

Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι του Κοινωνικού ΕΚΑΒ εξοικειώνονται και συμμορφώνονται με:

 • Τους νόμους και τους κανονισμούς της Ελληνικής Δημοκρατίας, καθώς και με διεθνείς κανονισμούς που έχει υιοθετήσει η Ελλάδα, πχ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΗΕ κοκ.
 • Την πολιτική και τις διαδικασίες που έχουν καθιερώσει τα θεσμικά όργανα του Κοινωνικού ΕΚΑΒ.
 • Τα πρότυπα συμπεριφοράς που έχουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο της Κοινωνίας των Πολιτών και των οργανώσεών της.

Β.2. Διαφάνεια και λογοδοσία διοικητικών διαδικασιών και οικονομικών συναλλαγών

Όλες οι οικονομικές συναλλαγές, τα τηρούμενα αρχεία και οι εκθέσεις είναι σύμφωνες με τους εκάστοτε συμφωνηθέντες με τους χορηγούς όρους και τα εφαρμοστέα οικονομικά και λογιστικά πρότυπα. Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ έχει θεσπίσει πρότυπα και διαδικασίες ελέγχου για να διασφαλίσει ότι όλες οι οικονομικές συναλλαγές συμβαδίζουν με τις νομικές απαιτήσεις και τα οικονομικά και λογιστικά πρότυπα.

Μεταξύ άλλων και ειδικότερα:

 • Τηρούνται ακριβή αρχεία όλων των οικονομικών συναλλαγών. Σε καμία περίπτωση δεν αποκτώνται ή διατηρούνται πόροι ή περιουσιακά στοιχεία απόρρητα ή χωρίς να έχει προηγηθεί η καταγραφή τους.
 • Οι υπεύθυνοι κάθε δράσης του Κοινωνικού ΕΚΑΒ λογοδοτούν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης, ή εξουσιοδοτημένο από αυτό πρόσωπο, για κάθε δαπάνη, προσκομίζοντας τα νόμιμα παραστατικά εντός του ημερολογιακού μηνός που έγινε η δαπάνη.
 • Για τις πληρωμές και τις συναλλαγές της Οργάνωσης με το προσωπικό και τους προμηθευτές της, χρησιμοποιούνται τραπεζικοί λογαριασμοί που έχουν εγκριθεί από τα θεσμικά όργανα της Οργάνωσης.
 • Ο ενδεχόμενος δανεισμός από τραπεζικά ιδρύματα ή από φυσικά πρόσωπα απαιτεί την προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωνικού ΕΚΑΒ, εγγράφως διατυπωμένη στο βιβλίο συνεδριάσεών του.
 • Διασφαλίζεται ότι όλα τα οικονομικά στοιχεία που υποβάλλονται στους χορηγούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, είναι ακριβή, πλήρη, επικαιροποιημένα και σύμφωνα με τους όρους της χορηγίας ή της σύμβασης.
 • Δεν επιτρέπονται προσωπικά δάνεια ή προκαταβολές σε εργαζόμενες/εργαζομένους ή συμβούλους, για κανένα λόγο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 Β.3. Λήψη ανταλλαγμάτων, δώρα και φιλοδωρήματα

Τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες, η παράδοση και η παραλαβή δώρων συνοδεύεται από μία ποικιλία κανόνων, προτύπων, ηθών και εθίμων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, επιτρέπεται να δίνονται ή να λαμβάνονται μικρής αξίας δώρα ή εξυπηρετήσεις με όρους διαφάνειας και εφόσον ρητώς δεν δημιουργείται υποχρέωση για κανένα μέρος. Όλα τα δώρα και τα φιλοδωρήματα, είτε δίδονται είτε λαμβάνονται, πρέπει να είναι σύμφωνα με τους νόμους, τους κανόνες, τους κανονισμούς του Κοινωνικού ΕΚΑΒ, καθώς και τα ισχύοντα τοπικά ήθη και έθιμα.

Τα ακόλουθα δώρα ή πληρωμές είναι ανεπίτρεπτα σε κάθε περίπτωση:

 • Δωρεές σε πολιτευτές προερχόμενες από πόρους του Κοινωνικού ΕΚΑΒ.
 • Πληρωμές προς οποιονδήποτε κυβερνητικό αξιωματούχο, υποψήφιο για πολιτικό αξίωμα, κομματικό αξιωματούχο ή προς άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να μεταφέρουν την πληρωμή σε ένα από τα ανωτέρω πρόσωπα.
 • Δώρα, εξυπηρετήσεις, αποζημιώσεις εξόδων, πρόσβαση σε οποιαδήποτε μορφή ψυχαγωγίας ή διασκέδασης για μέλη του Κοινωνικού ΕΚΑΒ ή των οικογενειών τους, προερχόμενα από προμηθευτές της Οργάνωσης, εφόσον σχετίζονται με διαδικασίες του Κώδικα Προμηθειών.

Β.4. Σύγκρουση συμφερόντων

Σύγκρουση συμφερόντων ανακύπτει όταν οι αποφάσεις ενός μέλους του Κοινωνικού ΕΚΑΒ ενδέχεται να επηρεαστούν από προσωπικά ή οικονομικά συμφέροντα, δεσμεύσεις ή υποχρεώσεις. Η Οργάνωση επιδιώκει συστηματικά την αποφυγή εμφάνισης τέτοιων καταστάσεων, το ενδεχόμενο των οποίων δεν μπορεί ωστόσο να αποκλειστεί παντελώς. Για το λόγο αυτό, οι περιπτώσεις όπου ενδέχεται η ύπαρξη κάποιας σύγκρουσης συμφερόντων, που αφορούν μέλη του Κοινωνικού ΕΚΑΒ, ή τις οικογένειες τους, γνωστοποιούνται στον αρμόδιο προϊστάμενο εγγράφως. Στις περιπτώσεις αυτές, τα συγκεκριμένα μέλη δεν λαμβάνουν μέρος σε οιαδήποτε απόφαση σχετίζεται με τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Οι ακόλουθες περιπτώσεις αποτελούν μερικά παραδείγματα όπου ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων:

 • Όταν ένα μέλος του Κοινωνικού ΕΚΑΒ, ή μέλος της οικογένειάς του, έχει σοβαρό οικονομικό συμφέρον ή συνδέεται με φορέα που συμβάλλεται ή επιδιώκει να συμβληθεί με την Οργάνωση.
 • Όταν ένα μέλος συμμετέχει σε επιχειρηματικό σχήμα ή εργάζεται για άλλον οργανισμό, οι σκοποί των οποίων αντιπαρατίθενται με τους σκοπούς του Κοινωνικού ΕΚΑΒ.
 • Όταν ένα μέλος συμμετέχει σε λήψη απόφασης αναφορικά με την επαγγελματική απασχόληση μέλους της οικογενείας του.

Β.5. Ασφάλεια και προστασία ωφελουμένων

Τα μέλη του Κοινωνικού ΕΚΑΒ έχουν καθήκον να συμπεριφέρονται στους ανθρώπους και στις κοινότητες, που εξυπηρετεί η Οργάνωση, με αξιοπρέπεια, σεβασμό και να εξασφαλίζουν την ασφάλεια και προστασία τους.

Οι βασικές αρχές κατά την πραγματοποίηση του έργου της Οργάνωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία και η ασφάλεια των ωφελουμένων, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις παρακάτω οδηγίες και κανόνες: 

 • Τα μέλη της Οργάνωσης αντιμετωπίζουν τους ωφελούμενους πάντα με σεβασμό και αποφεύγουν πράξεις που ενδέχεται να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν ασεβείς ή αδιάκριτες.
 • Οι σχέσεις που διατηρούν τα μέλη της Οργάνωσης με τα άτομα που βρίσκονται υπό την ιδιότητα του ωφελούμενου της Οργάνωσης, εγγράφονται στο πλαίσιο της επαγγελματικής σχέσης, όσο ο ωφελούμενος διατηρεί την ιδιότητα αυτή.
 • Η σεξουαλική εκμετάλλευση ή κακοποίηση από μέλη της Οργάνωσης συνιστούν μέγιστα παραπτώματα και λόγους καταγγελίας οποιασδήποτε σύμβασης εργασίας. Στον όρο «σεξουαλική εκμετάλλευση» εντάσσεται κάθε μορφή αποδοχής σεξουαλικών υπηρεσιών, έναντι χρημάτων ή άλλων μορφών αποζημίωσης.
 • Η σύναψη σεξουαλικών σχέσεων με παιδιά (δηλαδή με άτομα κάτω των 18 ετών) απαγορεύεται ανεξάρτητα από την νομική επιτρεπόμενη ηλικία συναίνεσης.
 • Απαγορεύεται κάθε παροχή χρημάτων, ειδών ή υπηρεσιών με αντάλλαγμα το σεξ, υπό οποιαδήποτε μορφή του. Συμπεριλαμβάνεται και κάθε προσπάθεια ανταλλαγής με βοήθεια προς ωφελούμενη/ο.
 • Οι σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ μελών της Οργάνωσης και ωφελούμενες/ους είναι γενικά προς αποφυγή, εφόσον στηρίζονται ή τουλάχιστον περιέχουν δυνητικά μια θεμελιακή ανισότητα.
 • Τα μέλη του Κοινωνικού ΕΚΑΒ δημιουργούν ένα περιβάλλον που εμποδίζει τη σεξουαλική κακοποίηση ή εκμετάλλευση. Τα μέλη της Οργάνωσης που προΐστανται στην υλοποίηση των προγραμμάτων, φροντίζουν επιμελώς για την υποστήριξη και την διατήρησης αυτού του περιβάλλοντος.
 • Τα μέλη της Οργάνωσης δεν αποδέχονται ευθύνη για τυχόν τιμαλφή των ωφελουμένων.
  Εξαίρεση στο κανόνα αυτό μπορεί να υπάρξει μόνο αν συντρέχει σοβαρός και αντικειμενικός λόγος (πχ άτομο που βρίσκεται προσωρινά σε πλήρη αδυναμία να φυλάξει προσωπικά αντικείμενα αξίας, τα οποία κινδυνεύουν) και με την προϋπόθεση διάθεσης ερμαρίου ασφαλείας από την Οργάνωση. Στην περίπτωση αυτή υπογράφεται σχετικό έγγραφο παράδοσης-παραλαβής, από το μέλος της Οργάνωσης, τον ωφελούμενο και ένα τρίτο άτομο. Το μέλος της Οργάνωσης ενημερώνει τον υπεύθυνο προϊστάμενό του.
 • Σχετικά με την φωτογράφιση ωφελούμενων, χρειάζεται να υπάρχει απόλυτος σεβασμός προς τα πρόσωπα που φωτογραφίζουμε. Επιδιώκεται πάντα η συναίνεση τους και γίνεται σεβαστή η προσωπικότητα των ιδίων και πολιτισμικών τους αξιών. Μπορούν να φωτογραφηθούν παιδιά αλλά χρειάζεται οι γονείς να δώσουν τη συγκατάθεσή τους. Οι φωτογράφοι δεν πρέπει να δίνουν -ως κίνητρο, για τις φωτογραφήσεις που επιδιώκουν- αμοιβή σε ανηλίκους.

Ειδικά όσον αφορά στα παιδιά τηρούνται οι παρακάτω κανόνες:

 • Τα μέλη της Οργάνωσης αποφεύγουν κάθε παρατεταμένη παραμονή μόνα τους με ένα παιδί, σε ιδιωτικό χώρο, χωρίς δυνατότητα επίβλεψης.
 • Ένα παιδί δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως διερμηνέας σε τυπικές διαδικασίες (όπως συνέντευξη, σύνταξη κοινωνικού ιστορικού κλπ.).
 • Τα μέλη του Κοινωνικού ΕΚΑΒ απέχουν από κάθε εκδήλωση σωματικής φύσης (όπως αγκάλιασμα, φιλί, χάδι ή άλλο άγγιγμα), η οποία μπορεί να προσλάβει ακατάλληλο χαρακτήρα. Ο ακατάλληλος χαρακτήρας προσδιορίζεται από τα χρηστά ήθη και έθιμα, καθώς και με βάση το πολιτιστικό, εθνικό και θρησκευτικό υπόβαθρο και το φύλο του παιδιού.
 • Δεν επιτρέπεται η συνεργασία της Οργάνωσης με νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή άλλο φορέα που ενεργεί με οποιοδήποτε τρόπο κατά των δικαιωμάτων ή των συμφερόντων των παιδιών.
 • Ρητά και αυστηρά απαγορεύεται η οποιασδήποτε μορφής εργασιακής εκμετάλλευσης ή εμπλοκής του παιδιού, (πχ οικιακή εργασία).

Β.6. Πληροφορίες εμπιστευτικές ή σχετιζόμενες με κατοχυρωμένα δικαιώματα

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ έχει στη διάθεσή του πληροφορίες, σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή, που έχουν καταγραφτεί από την Οργάνωση ή έχουν έρθει σε γνώση της, υπό τον όρο της εμπιστευτικότητας. Τα μέλη του Κοινωνικού ΕΚΑΒ λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε αυτές οι εμπιστευτικές πληροφορίες να μην αποκαλύπτονται και να μην χρησιμοποιούνται από οιονδήποτε τρίτο.

Εμπιστευτικές πληροφορίες θεωρούνται μεταξύ άλλων:

 • Πληροφορίες σχετικές με τους ωφελούμενους και τα προγράμματα της Οργάνωσης.
 • Επιχειρησιακούς ή επικοινωνιακούς σχεδιασμούς της Οργάνωσης.
 • Προσωπικές πληροφορίες σχετικές με τα μέλη της Οργάνωσης και τις οικογένειές τους, οικονομικής, ιατρικής ή οποιασδήποτε άλλης φύσης.
 • Οικονομικά στοιχεία και λογαριασμούς σχετιζόμενα με οποιονδήποτε τρόπο με την Οργάνωση.
 • Λογισμικά και προγράμματα Η/Υ.
 • Λίστες χορηγών.
 • Πληροφορίες για άλλους οργανισμούς ή από άλλους οργανισμούς, που σχετίζονται με το έργο της Οργάνωσης.
 • Εμπορικές απόρρητες πληροφορίες.
 • Εμπιστευτική αλληλογραφία.

Αυτονόητο είναι ότι η χωρίς εξουσιοδότηση αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών ή η αμελής χρήση τους, μπορεί να επιφέρει την καταγγελία της σύμβασης εργασίας του υπεύθυνου μέλους του Κοινωνικού ΕΚΑΒ, καθώς και την έγερση νομικών ενεργειών σε βάρος αυτού.

Β.7. Πολιτική κατά της απάτης

Τα μέλη του Κοινωνικού ΕΚΑΒ απέχουν από κάθε παράνομη ή αξιόποινη  πράξη. Ιδιαίτερα απέχουν από:

 • Παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων εξαιτίας των οποίων (παραστάσεων ή αποσιώπησης) τρίτος πείθεται να ενεργήσει και με τον τρόπο αυτό προκαλεί βλάβη στην περιουσία του ιδίου ή άλλου (απάτη).
  • Κάθε δόλια ή απατηλή ενέργεια.
  • Υπεξαίρεση κεφαλαίων, εγγυήσεων, προμηθειών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων.
  • Ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διαχείριση και τη λογοδοσία χρημάτων ή χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.
  • Αισχροκέρδεια, ως αποτέλεσμα της γνώσης εμπιστευτικών πληροφοριών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Κοινωνικού ΕΚΑΒ.
  • Αποκάλυψη εμπιστευτικών και αποκλειστικών πληροφοριών σε τρίτους.
  • Αποδοχή ή αναζήτηση υλικής απολαβής από εργολάβους, προμηθευτές και πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες ή υλικά στο Κοινωνικό ΕΚΑΒ (πλην εξαιρέσεων που αναφέρονται στη παράγραφο Β.3.).
  • Εσκεμμένη καταστροφή, αφαίρεση ή ακατάλληλη χρήση των αρχείων, εξοπλισμών και κάθε παρόμοια ή συναφής παρατυπία.

Β.8. Αναφορά πιθανής παραβίασης

Τα μέλη του Κοινωνικού ΕΚΑΒ αναφέρουν άμεσα κάθε παραβίαση του παρόντος Κώδικα, όπως και του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών, που πέφτει στην αντίληψή τους. Συγκεκριμένα, κάθε μέλος της Οργάνωσης που ανακαλύπτει ή υποπτεύεται βάσιμα την τέλεση απάτης (κατά την έννοια της παραγράφου Β.7.) ή άλλης σοβαρής πράξης που αντίκειται στις αρχές του παρόντος Κώδικα (βλ. πχ παράγραφος Β.5.), επικοινωνεί με τον αρμόδιο υπεύθυνο του προγράμματος ή της δράσης στην οποία συμμετέχει, εγγράφως αν κρίνεται απαραίτητο, διατηρώντας το δικαίωμα της εμπιστευτικότητας της ενημέρωσης που μεταφέρει. Ο εν λόγω αρμόδιος, με τη σειρά του, ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωνικού ΕΚΑΒ, δια μέσου του προέδρου του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωνικού ΕΚΑΒ κρίνει, βάσει των στοιχείων, τη συνέχεια που δίνεται στην υπόθεση και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο προσωπικά και αποκλειστικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωνικού ΕΚΑΒ δύναται να αποφασίσει τον τερματισμό του θέματος ή, κατόπιν ακρόασης του ενδιαφερόμενου, να προβεί σε σύσταση προς αυτόν ή να επιβάλλει πειθαρχική ποινή στο πλαίσιο της Οργάνωσης ή να τερματίσει τη σχέση του με τον ενδιαφερόμενο ή/και να παραπέμψει το θέμα σε άλλη αρμόδια Αρχή. Πληροφορίες αναφορικά με τη διεξαγωγή της έρευνας και των τελικών αποφάσεων δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους.

Οποιαδήποτε απόπειρα παρενόχλησης ή αντίποινων προς μέλος που ανέφερε καλόπιστα παραβίαση του Κώδικα επιφέρουν καταγγελία της σύμβασης εργασίας ή κάθε άλλης σχέσης του μέλους που προέβη στην απόπειρα με την Οργάνωση.

Β.9. Τελικές διατάξεις

Δεν υφίσταται καμία συνθήκη εξαίρεσης ισχύος του Κώδικα Αξιών και Αρχών του Κοινωνικού ΕΚΑΒ.

Η τήρηση του παρόντος Κώδικα και η συμμόρφωση στις διατάξεις του, διασφαλίζονται από την έγγραφη δήλωση του μέλους του Κοινωνικού ΕΚΑΒ, κατά την έναρξη συμμετοχής του σε δράση της Οργάνωσης, ότι έλαβε γνώση του παρόντος και το αποδέχτηκε ανεπιφύλακτα. Η Διοίκηση του Κοινωνικού ΕΚΑΒ αναλαμβάνει την κατάρτιση των μελών για την τήρηση του Κώδικα.

Το ανωτέρω κείμενο, εγκεκριμένο από το ΔΣ και τη Γενική Συνέλευση του Κοινωνικού ΕΚΑΒ, είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της ιστοσελίδας της Οργάνωσης.

Κατεβάστε από εδώ τον Κώδικα Αξιών και Αρχών των Μελών του Κοινωνικού ΕΚΑΒ σε μορφή PDF. Έκδοση 2020

Κατεβάστε από εδώ τον Κώδικα Αξιών και Αρχών των Μελών του Κοινωνικού ΕΚΑΒ σε μορφή PDF. Έκδοση 2018