Η οικονομική δραστηριότητα και η αγορά εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ επλήγησαν σημαντικά από την πανδημία της Covid-19. Οι επιπτώσεις στην απασχόληση ήταν ορατές, με το εργατικό δυναμικό να έχει επηρεαστεί με πολλαπλούς τρόπους είτε επειδή έμειναν άνεργοι είτε επειδή έμειναν εκτός της αγοράς εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ειδικότερα, οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού αντιμετώπιζαν πάντοτε πολλές προκλήσεις, αλλά λόγω της κρίσης της Covid-19 προβλήματα που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας, την ανεργία, τις κοινωνικές παροχές κλπ. επιδεινώθηκαν.

Το Ευρωπαϊκό Έργο με τίτλο “EU-REKA Developing self-employment opportunities for vulnerable adults facing Covid-19 consequences” αποτελεί μια διακρατική πρωτοβουλία πέντε χωρών της ΕΕ (Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Αυστρία και Τσεχία), το οποίο στοχεύει στην δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για το άνοιγμα μιας νεοφυούς επιχείρησης από ενήλικες που επηρεάστηκαν από την πανδημία της Covid-19 στον εργασιακό τους βίο.

Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στοχεύει:

  • Στην αύξηση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων ατόμων που έχουν υποστεί τις συνέπειες της Covid-19
  • Στην τόνωση της αυτοαπασχόλησης τους
  • Στην διάδοση ευρωπαϊκών πολιτικών χρηματοδότησης της επιχειρηματικότητας
  • Στην συλλογή καλών πρακτικών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο σχετικά με τις συνθήκες απασχόλησης της χώρες-εταίρους
  • Στην υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων μεικτής κινητικότητας για τους ωφελούμενους του έργου με σκοπό την δημιουργία νεοφυούς επιχείρησης
  • Στην δημιουργία ενός εκπαιδευτικού οδηγού με τα αποτελέσματα του έργου

Διάρκεια του έργου: 01.03.2022-01.10.2023

Εταιρικό Σχήμα:
ITALY for EU- Συντονιστής Εταίρος (Ιταλία),
EFuturo Academy, SL (Ισπανία),
RESTART PRO, z.s. (Δημοκρατία της Τσεχίας)