Δια της παρούσης προβαίνουμε σε τροποποίηση της υπ' αριθμόν 1268 ΑΑ προσκλήσεως, λόγω εσφαλμένου υπολογισμού του ΦΠΑ. Το ποσό άνευ ΦΠΑ παραμένει 9.200,00 € και ο ΦΠΑ ανέρχεται σε 24% επί του ανωτέρω ποσού, ήτοι το ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανέρχεται σε 11.408,00 €. Κατά τα λοιπά οι όροι παραμένουν οι ίδιοι.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την «Οργάνωση εκδήλωσης μεταφοράς τεχνογνωσίας για μεθοδολογίες για ανήλικες πρόσφυγες», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.200,00€ άνευ ΦΠΑ (2.208,00€ ΦΠΑ και 11.408,00€ συμ/νου ΦΠΑ) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη συνέχιση της λειτουργίας των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων 12 έως 18 ετών - Νεφέλη & Καλλίστη" και κωδικό ΟΠΣ 5165752, η οποία χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την υιοθέτηση πολιτικής μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος και εφαρμογή της» στο Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας (Κοινωνική ΕΚΑΒ) και τις Δομές φιλοξενίας «Καλλίστη 1», «Καλλίστη 2», «Καλλίστη 3» και «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2» , «Νεφέλη 3» που λειτουργεί στην Αττική, στη Λάρισα και στη Κοζάνη», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.000€ άνευ ΦΠΑ (3.360€ ΦΠΑ και 17.360€ συμ/νου ΦΠΑ) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ.
Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη συνέχιση της λειτουργίας των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων 12 έως 18 ετών - Νεφέλη & Καλλίστη" και κωδικό ΟΠΣ 5165752, η οποία χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Παρακαλούμε δείτε την τροποποιητική πρόσκληση υπ' αριθμόν 1272 ΑΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την «Οργάνωση εκδήλωσης μεταφοράς τεχνογνωσίας για μεθοδολογίες για ανήλικες πρόσφυγες», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.200,00€ άνευ ΦΠΑ (2.116,00€ ΦΠΑ και 11.316,00€ συμ/νου ΦΠΑ) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη συνέχιση της λειτουργίας των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων 12 έως 18 ετών - Νεφέλη & Καλλίστη" και κωδικό ΟΠΣ 5165752, η οποία χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση σύναψη δύο (2) συμβάσεων Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Υπεύθυνου Παρακολούθησης και Υλοποίησης Προγράμματος (CPV 79421000-1) για την κάλυψη των αναγκών της δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Κοινωνικού ΕΚΑΒ για τη συνέχιση της λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων 12 έως 18 ετών – Νεφέλη & Καλλίστη» με Κωδικό ΟΠΣ 5165752, η οποία χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, για το χρονικό διάστημα από τις 01 Ιουνίου 2023 έως και τις 31 Ιουλίου 2023, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης επτά χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (7.300 €) χωρίς ΦΠΑ και εννιά χιλιάδων πενήντα δύο ευρώ (9.052 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής για ισόποση προϋπολογιζόμενη δαπάνη και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για την ανάθεση «Παροχή υπηρεσιών Κατάρτισης και Εκπαίδευσης των εργαζομένων των δομών φιλοξενίας «Καλλίστη 1», «Καλλίστη 2», «Καλλίστη 3» και «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2» , «Νεφέλη 3» που λειτουργεί στην Αττική, στη Λάρισα και στη Κοζάνη, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη συνέχιση της λειτουργίας των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων 12 έως 18 ετών - Νεφέλη & Καλλίστη" και κωδικό ΟΠΣ 5165752, η οποία χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή (CPV 79212100-4) στην «LEVERAGE ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ», για την οικονομική χρήση έτους 2022, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.500€ χωρίς ΦΠΑ και 4.340€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την απρόσκοπτη υλοποίηση της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π Κοινωνικού ΕΚΑΒ για τη συνέχιση της λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων 12 έως 18 ετών – Νεφέλη & Καλλίστη» και κωδικό ΟΠΣ 5165752 και για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής διαφάνειας και ορθής διαχείρισης των κονδυλίων.

FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image