για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Καλλίστη 3» στην Λάρισα συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.064,52 € χωρίς ΦΠΑ και 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

για την με απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (CPV 72611000-6) συντήρησης, αναβάθμισης του εξοπλισμού και λογισμικού και των δικτύων, καθώς και υποστήριξης των χρηστών των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2», «Νεφέλη 3», «Καλλίστη 1», «Καλλίστη 2» και «Καλλίστη 3» και του Κοινωνικού ΕΚΑΒ σε επίπεδο επίβλεψης και επίλυσης τεχνικών προβλημάτων και αποκατάστασης λειτουργίας συστημάτων, σε καθημερινή και ολοήμερη βάση για την κάλυψη του χρονικού διαστήματος από την 1η Δεκεμβρίου 2023 έως και 31 Ιουλίου 2023, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.015,2 € χωρίς ΦΠΑ και 3.738,85 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

για την «Συγγραφή έξι (6) μελετών βιωσιμότητας για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α.) «Καλλίστη 1», «Καλλίστη 2», «Καλλίστη 3» και «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2» , «Νεφέλη 3» που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική, στη Λάρισα και στη Κοζάνη» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.000,00€ άνευ ΦΠΑ (3.600,00€ ΦΠΑ και 18.600,00€ συμ/νου ΦΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης των Έργων α) Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Νεφέλη 1" με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001684, β) Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Νεφέλη 2" με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001685, γ) Επιχορήγηση ΝΠ Κοινωνικό ΕΚΑΒ για την υλοποίηση του Έργου "λειτουργία ΚΦΑΑ - Νεφέλη 3" με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001683, δ) Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Καλλίστη 1" με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001686, ε) Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Καλλίστη 2" με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001687, στ) Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Καλλίστη 3" με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001688, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ).

για την με απευθείας ανάθεση παροχή Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Διατροφολόγου (CPV 85312300-2) για την κάλυψη των διατροφολογικών αναγκών των φιλοξενούμενων των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Καλλίστη 1», «Καλλίστη 2», «Καλλίστη 3», «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2» και «Νεφέλη 3» που λειτουργεί το Κοινωνικού ΕΚΑΒ για την κάλυψη των αναγκών του χρονικού διαστήματος από τις 01 Δεκέμβρη 2023 έως και τις 31 Ιουλίου 2024, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.612,90 € χωρίς ΦΠΑ και 4.480,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Παράρτημα ΑΠαράρτημα ΑΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Καλλίστη 2» στην Αθήνα και «Νεφέλη 3» στη Νεράιδα Κοζάνης, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 11.290,32 € χωρίς ΦΠΑ και 14.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση παροχή νομικών υπηρεσιών (CPV 79100000-5) για την κάλυψη των νομικών αναγκών των φιλοξενούμενων του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Καλλίστη 3» που λειτουργεί στην Λάρισα το Κοινωνικού ΕΚΑΒ για την κάλυψη των αναγκών από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31/12/2023, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.508,05 € χωρίς ΦΠΑ και 5.589,98 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με δικαίωμα προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής για ισόποση προϋπολογιζόμενη δαπάνη.

FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image