1. Εισαγωγή

Το σωματείο με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (εφεξής «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ» ή «ΣΩΜΑΤΕΙΟ»), συμμορφώνεται πλήρως με τον Ν. 4990/2022 («Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου»).

Η παρούσα πολιτική (εφεξής «Πολιτική») έχει ως σκοπό τον καθορισμό των διαδικασιών μέσω των οποίων πραγματοποιείται η αναφορά παραβατικών συμπεριφορών, είτε παραλείψεων, είτε ενεργειών, οι οποίες συνιστούν ή εν δυνάμει συνιστούν παραβίαση ή υποκίνηση παραβίασης νόμων και κανονισμών, αξιών και αρχών που προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΚΑΒ και της ενωσιακής νομοθεσίας και μπορούν, στο πλαίσιο των σχέσεων που συνάπτονται να προκαλέσουν ζημία παντός τύπου (επί παραδείγματι οικονομική, περιβαλλοντική, για την ασφάλεια των εργαζομένων ή τρίτων ή και απλώς για την φήμη) στο σωματείο, τους ωφελούμενους, τους συνεργάτες, σε τρίτους και, γενικότερα, στο δημόσιο συμφέρον (εφεξής «Αναφορά»).

 

2.  Πεδίο εφαρμογής του Ν. 4990/2022

Το πεδίο εφαρμογής του Ν. 4990/2022 και, δη το άρθρο 4, αφορά σε παραβιάσεις:

 • κρίσιμων τομέων του ενωσιακού δικαίου. Παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου στους τομείς : των δημόσιων συμβάσεων, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προϊόντων και αγορών, καθώς και της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων, της ασφάλειας των μεταφορών, της προστασίας του περιβάλλοντος, της προστασίας από την ακτινοβολία, της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, καθώς και της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων, της δημόσιας υγείας, της προστασίας των καταναλωτών, της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών.
 • που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.
 • που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 26 της Σ.Λ.Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των κανόνων της Ένωσης περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, καθώς και παραβιάσεων που αφορούν στην εσωτερική αγορά σχετικά με πράξεις που παραβαίνουν τους κανόνες για τη φορολογία ή διακανονισμούς, σκοπός των οποίων είναι η διασφάλιση φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί φορολογίας.

Επίσης, σκοπός του Ν. 4990/2022 είναι να παρέχει προστασία:

 1. στους εργαζομένους, με πλήρη ή μερική, μόνιμη ή εποχιακή απασχόληση,
 2. στους μη μισθωτούς, αυτοαπασχολουμένους ή συμβούλους ή εργαζομένους κατ’ οίκον,
 3. στα πρόσωπα που ανήκουν στο διοικητικό, διαχειριστικό ή εποπτικό όργανο, περιλαμβανομένων μη εκτελεστικών μελών, καθώς και στους εθελοντές και ασκούμενους, αμειβόμενους ή μη,
 4. στους εργαζομένους αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών, και
 5. σε πρώην εργαζόμενους (συμπεριλαμβανομένων των συνταξιούχων) και σε υποψήφιους εργαζόμενους.

Ακόμα, προσφέρεται προστασία και σε τρίτα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τους ως άνω αναφερόμενους και μπορεί να υποστούν αντίποινα στο εργασιακό περιβάλλον (π.χ. σε συναδέλφους ή συγγενείς των προσώπων που υποβάλουν Αναφορά).

 

3. Σκοπός της Πολιτικής

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι η δυνατότητα που παρέχεται σε όλους τους εργαζομένους και τρίτους νομικά ή φυσικά πρόσωπα να αναφέρουν σοβαρές παρατυπίες ή και παρατυπίες ή κακές πρακτικές ή υποψίες που σχετίζονται ενδεικτικά με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

 • Παραβιάσεις νόμων και κανονισμών όσον αφορά τη λογιστική, τα θέματα ελέγχου, το τραπεζικό και οικονομικό έγκλημα ή τους νόμους κατά της δωροδοκίας, όπως η κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων του Σωματείου,
 • Παραβιάσεις δημοσίων συμβάσεων, των κανόνων της Ένωσης περί ανταγωνισμού και πράξεις που παραβαίνουν τους φορολογικούς κανόνες,
 • Παραβιάσεις στους τομείς της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών,
 • Σοβαρές παρατυπίες σχετικά με τα ζωτικά συμφέροντα του Σωματείου, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τη ζωή ή/και την υγεία των ατόμων που αφορά ενδεικτικά περιβαλλοντικά εγκλήματα ή μη συμμόρφωση με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας,
 • Σοβαρές μορφές διακρίσεων ή παρενόχλησης, όπως λεκτική ή σωματική, διάκριση λόγω της εθνικότητας, της θρησκείας, του σεξουαλικού προσανατολισμού ή άλλου,
 • Παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας του Σωματείου, οποιασδήποτε Πολιτικής του Σωματείου ή παραβίαση των νόμων και κανονισμών που αφορούν στο Σωματείο ή στο προσωπικό μας,
 • Πράξεις που μπορεί να συνιστούν απάτη ή/και διαφθορά,
 • Παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως η μη συμμόρφωση με μέτρα δέουσας επιμέλειας ή με υποχρεώσεις Αναφοράς. Οι Αναφορές πραγματοποιούνται υπό την προϋπόθεση της ειλικρινούς και εύλογης πεποίθησης ότι έχει διαπραχθεί ή είναι πιθανό να διαπραχθεί αξιόποινη πράξη ή παράπτωμα. Οι εργαζόμενοι, οι ωφελούμενοι και οι προμηθευτές του Σωματείου ενθαρρύνονται να υποβάλουν Αναφορές για αξιόποινες πράξεις, ύποπτα περιστατικά παράνομης συμπεριφοράς, περιστατικά κακοδιαχείρισης ή σοβαρών παρατυπιών- παραλείψεων σε σχέση με τους κανονισμούς, τις πολιτικές και τις διαδικασίες του Σωματείου.

Το σωματείο μας δεσμεύεται να προστατεύει από τυχόν αντίποινα όσους υπέβαλαν
Αναφορά με καλή πίστη, ήτοι χωρίς να κάνουν κατάχρηση της Πολιτικής Διαχείρισης Αναφορών. Ωστόσο, η αποδεδειγμένα εσκεμμένη Αναφορά ψευδών ή κακόβουλων πληροφοριών ή η κατάχρηση της Πολιτικής Διαχείρισης Αναφορών ενδέχεται να οδηγήσει σε λήψη μέτρων κατά του προσώπου αυτού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4990/2022.

 

4. Οι Αναφορές

Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ:

 1. Ενθαρρύνει οποιονδήποτε θέλει να μοιραστεί τις υποψίες του/της για τις παραβιάσεις σύμφωνα με τον Ν. 4990/2022,
 2. Εγγυάται ότι όλες οι Αναφορές που λαμβάνονται θα αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια,
 3. Δεσμεύεται να διατηρήσει την ταυτότητα του Αναφέροντος εμπιστευτική καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, εκτός εάν η αποκάλυψή της κριθεί απαραίτητη για την αποτελεσματική διερεύνηση της υπόθεσης (π.χ. στο πλαίσιο οποιασδήποτε δικαστικής ή νομικής διαδικασίας).

Ο Αναφέρων έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Αναφορά ηλεκτρονικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή με συμπλήρωση της ενδεδειγμένης φόρμας που έχει αναρτήσει Το Σωματείο στην ιστοσελίδα της ή με αποστολή γραπτής αναφοράς στη διεύθυνση του Σωματείου (Δημητρίου Καζάνη 24, Αθήνα, 11526) υπόψη του Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α).

Η Αναφορά πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και εμπεριστατωμένη, ούτως ώστε να  παρέχει τα αναγκαία και σκόπιμα στοιχεία για να διενεργηθεί αποτελεσματικός έλεγχος της βασιμότητας των αναφερόμενων γεγονότων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Αναφορά να περιέχει:

 • τη λεπτομερή περιγραφή των γεγονότων που σημειώθηκαν και τον τρόπο με τον οποίο έγιναν γνωστά στον Αναφέροντα
 • την ημερομηνία και τον τόπο στον οποίο σημειώθηκε το γεγονός
 • τα ονοματεπώνυμα και τις θέσεις εργασίας των εμπλεκόμενων προσώπων ή στοιχεία που μπορούν να επιτρέψουν την ταυτοποίησή τους
 • τα ονοματεπώνυμα ενδεχόμενων άλλων προσώπων που μπορούν να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα που αποτελούν αντικείμενο της Αναφοράς
 • Αναφορά σε ενδεχόμενα έγγραφα που μπορούν να επιβεβαιώσουν τη βασιμότητα των αναφερόμενων γεγονότων.

 

5. Διαδικασία Έρευνα

5.1. Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α)

 

Το Σωματείο έχει ορίσει Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α) την Μουστάκη Νταγιάνα.

Ο Υ.Π.Π.Α οφείλει να:

 1. ασκεί τα καθήκοντά του με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα,
 2. σέβεται και τηρεί τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για θέματα για τα οποία έλαβε γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του,
 3. απέχει από τη διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων, δηλώνοντας κώλυμα, εφόσον συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.

O Υ.Π.Π.Α. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 1. παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής Αναφοράς εντός του φορέα και κοινοποιεί τις σχετικές πληροφορίες σε εμφανές σημείο του φορέα,
 2. παραλαμβάνει Αναφορές σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος,
 3. βεβαιώνει την παραλαβή της Αναφοράς στον αποδέκτη/αναφέροντα εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής,
 4. προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να επιληφθούν της Αναφοράς τα αρμόδια όργανα του Σωματείου ή περατώνει τη διαδικασία, με την αρχειοθέτηση της Αναφοράς, αν είναι ακατάληπτη ή υποβάλλεται καταχρηστικά ή δεν περιέχει περιστατικά τα οποία να στοιχειοθετούν παραβίαση του ενωσιακού δικαίου ή δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για τέτοια παραβίαση. Την απόφαση αυτή κοινοποιεί στον Αναφέροντα ο οποίος, αν θεωρεί ότι δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά, δύναται να την επανυποβάλλει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (εφεξής καλούμενη «Ε.Α.Δ.»), η οποία, ως εξωτερικός δίαυλος, ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 12 του Ν. 4990/2022,
 5. διασφαλίζει την προστασία της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του αποδέκτη/αναφέροντος και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην Αναφορά, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε αυτή σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα,
 6. παρακολουθεί τις Αναφορές και διατηρεί επικοινωνία με τον Αναφέροντα και, εφόσον απαιτείται, ζητά περαιτέρω πληροφορίες από αυτόν,
 7. παρέχει ενημέρωση στον αποδέκτη/αναφέροντα για τις ενέργειες που αναλαμβάνει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από τη βεβαίωση παραλαβής, ή αν δεν έχει αποσταλεί βεβαίωση στον Αναφέροντα, τους τρεις (3) μήνες από το πέρας των επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της Αναφοράς,
 8. παρέχει σαφείς και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες για τις διαδικασίες υπό τις οποίες οι Αναφορές μπορούν να υποβληθούν στην Ε.Α.Δ. και, κατά περίπτωση, σε δημόσιους φορείς ή θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
 9. σχεδιάζει και συντονίζει επιμορφωτικές δράσεις σχετικά με τη δεοντολογία και την ακεραιότητα, συμμετέχει στη χάραξη εσωτερικών πολιτικών για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας στο Σωματείο. Σε περίπτωση που ο Υ.Π.Π.Α. εκτελεί και άλλα καθήκοντα, διασφαλίζεται ότι η άσκηση των καθηκόντων αυτών δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία του και δεν οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τα καθήκοντα που αναφέρθηκαν ανωτέρω.


5.2. Επιτροπή Δεοντολογίας (Ε.Δ.)

Το όργανο που είναι αρμόδιο για την παραλαβή και την εξέταση της Αναφοράς είναι ο
Υ.Π.Π.Α. Σεβόμενη τις επιταγές του νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Επιτροπή Δεοντολογίας του Σωματείου (εφεξής «Ε.Δ.»), διερευνά σε συνεργασία με τον Υ.Π.Π.Α την Αναφορά και εν συνεχεία αποφασίζει αν θα αποδεχτεί ή αν θα απορρίψει την Αναφορά, οπότε και θα την αρχειοθετήσει. Κριτήριο προς τούτο αποτελούν τα ακόλουθα:

 • Η Aναφορά δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας ή δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για τέτοια παραβίαση,
 • Η Αναφορά είναι προδήλως κακόπιστη ή κακόβουλη,
 • Η Αναφορά είναι ακατάληπτη ή υποβάλλεται καταχρηστικά,
 • Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για περαιτέρω διερεύνηση,
 • Η Αναφορά έχει διευθετηθεί.

Εάν μια Αναφορά αφορά ζητήματα που δεν καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής και του νόμου, η Ε.Δ. θα προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την επίλυση του ζητήματος, π.χ. ανάθεση της υπόθεσης στο κατάλληλο άτομο ή ομάδα.

Οι υποθέσεις που σχετίζονται με Αναφορές που κρίνονται ενδεικτικά αβάσιμες, κακόπιστες ή καταχρηστικές θα αρχειοθετούνται χωρίς περαιτέρω ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση, η Ε.Δ. θα αποστέλλει μήνυμα στον Αναφέροντα για να τον ενημερώσει για τον λόγο αρχειοθέτησης. Εάν ο Αναφέρων θεωρεί ότι δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά, δύναται να υποβάλει Αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.). Εάν η Αναφορά γίνει αποδεκτή, θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για διερεύνηση, όπως περιγράφεται παρακάτω.

 

5.3. Υποβολή Εξωτερικής Αναφοράς στην Ε.Α.Δ.

Ο Αναφέρων έχει τη δυνατότητα να υποβάλει απευθείας εξωτερική Αναφορά/Αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.). Η συγκεκριμένη Αναφορά υποβάλλεται γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ειδικότερα :

 • Ηλεκτρονικά: με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας Αναφορών: https://aead.gr/submit-complaint/
 • Ταχυδρομικά: με αποστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της Ε.Α.Δ. : Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, ΤΚ 104 42, Αθήνα.
 • Αυτοπροσώπως (ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου) με υποβολή της Αναφοράς στις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Δ : Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, ΤΚ 104 42, Αθήνα.

 

5.4. Έρευνα

Όλες οι Αναφορές διερευνώνται με σοβαρότητα και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και τον νόμο.

 • Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκινά το συντομότερο δυνατό, με αντικειμενικότητα, ακεραιότητα και λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων.
 • Κανείς από την Ε.Δ., ή οποιοσδήποτε συμμετέχει στη διαδικασία έρευνας, δεν θα επιχειρήσει να ταυτοποιήσει τον Αναφέροντα, στην περίπτωση όπου πρόκειται για ανώνυμη Αναφορά.
 • Η Ε.Δ. μπορεί, εάν κρίνεται απαραίτητο, να ζητήσει πρόσθετες διευκρινίσεις.
 • Μια Αναφορά δεν θα διερευνηθεί από κάποιον που μπορεί να εμπλέκεται ή να συνδέεται με την εν λόγω παράτυπη πρακτική.
 • Η Ε.Δ. διαχειρίζεται εμπιστευτικά τις Αναφορές καθώς και την ταυτότητα του Αναφέροντος και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην Αναφορά.
 • Μόνο τα μέλη της Ε.Δ. θα έχουν πρόσβαση στις Αναφορές που έχουν υποβληθεί.
 • Το σωματείο διασφαλίζει ότι οι Αναφορές δεν θα κοινοποιηθούν σε κανένα τρίτο, εκτός εάν η πρόσβαση κριθεί απαραίτητη από την Ε.Δ.

 
Στο πλαίσιο της διερεύνησης, ο Υ.Π.Π.Α. ή/και η Ε.Δ. μπορούν να απευθύνονται, αν το κρίνουν αναγκαίο, σε εξωτερικούς συμβούλους με εξειδίκευση στο αντικείμενο της υποβληθείσας Αναφοράς, διασφαλίζοντας την τήρηση του απορρήτου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διερεύνησης, ο Υ.Π.Π.Α ή/και η Ε.Δ. εκπονούν συνοπτική έκθεση για τις διενεργηθείσες έρευνες και τα στοιχεία που προέκυψαν, την οποία, αναλόγως με τα αποτελέσματα, κοινοποιούν στην διεύθυνση του σωματείου, προκειμένου να καθοριστούν τα ενδεχόμενα σχέδια παρέμβασης προς υλοποίηση και οι ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την προστασία του Σωματείου, γνωστοποιώντας επίσης τα αποτελέσματα των ερευνών και των ελέγχων που διενεργήθηκαν για κάθε Αναφορά στους υπεύθυνους του Σωματείου που πλήττονται από το περιεχόμενο της Αναφοράς.

Σε διαφορετική περίπτωση, αν από την ολοκλήρωση των ερευνών διαπιστωθεί η απουσία επαρκώς τεκμηριωμένων στοιχείων ή, έστω, η αβασιμότητα των στοιχείων που επικαλείται η Αναφορά, τότε αυτή αρχειοθετείται μαζί με τη σχετική αιτιολόγηση από τον Υ.Π.Π.Α ή/και την Ε.Δ.. Ο Υ.Π.Π.Α ή και η Ε.Δ. υποβάλλουν κατά διαστήματα ενημέρωση σχετικά με το είδος των Αναφορών που λαμβάνουν και το αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων διερεύνησης της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

 

6. Προστασία Αναφέροντος και Αναφερομένου

6.1. Προστασία Αναφέροντος

Όπως προαναφέρθηκε, ένα άτομο που υποβάλει Αναφορά σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική προστατεύεται από τυχόν αντίποινα εξ αφορμής αυτής της Αναφοράς. Δεν έχει σημασία αν ο Αναφέρων κάνει λάθος, με την προϋπόθεση βέβαια ότι ενεργεί καλόπιστα. Επομένως, ο Αναφέρων δικαιούται προστασίας, εφόσον, κατά τον χρόνο της Αναφοράς είχε βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις αναφερόμενες παραβιάσεις ήταν αληθείς. Η ταυτότητα του Αναφέροντος αντιμετωπίζεται με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Σύμφωνα με τον Ν. 4990/2022, και δη το άρθρο 14, κάθε είδους πληροφορίες που οδηγούν, άμεσα ή έμμεσα, στην ταυτοποίηση του Αναφέροντος, δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε άλλον πέρα από τα εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού που είναι αρμόδια να λαμβάνουν, ή να παρακολουθούν τις Αναφορές, εκτός αν συγκατατεθεί σχετικά ο Αναφέρων. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, η ταυτότητα του Αναφέροντος και κάθε άλλη πληροφορία μπορεί να αποκαλύπτεται μόνο στις περιπτώσεις που απαιτείται από το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, στο πλαίσιο ερευνών αρμόδιων αρχών ή στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών, και εφόσον αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος ή για τη διασφάλιση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του Αναφερομένου. Οι Αποκαλύψεις αυτές γίνονται αφού προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση του Αναφέροντος σχετικά με τους λόγους αποκάλυψης της ταυτότητάς του και λοιπών εμπιστευτικών στοιχείων, εκτός αν η ενημέρωση αυτή υπονομεύει τις έρευνες ή τις δικαστικές διαδικασίες. Αδικαιολόγητη παράλειψη της
ενημέρωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, για τους υπαγόμενους σε διατάξεις πειθαρχικού δικαίου. Μετά από την ενημέρωση, ο Αναφέρων δικαιούται να υποβάλει εγγράφως παρατηρήσεις προς την αρχή που προβαίνει στην αποκάλυψη, οι οποίες δεν γνωστοποιούνται σε κανέναν. Εξαιρετικά, στην περίπτωση που δεν κρίνονται επαρκείς οι προβαλλόμενοι λόγοι των παρατηρήσεων, δεν εμποδίζεται η αποκάλυψη της ταυτότητας και των λοιπών εμπιστευτικών στοιχείων του Αναφέροντος. Δεν θίγονται περαιτέρω διασφαλίσεις της ταυτότητας του Αναφέροντος και των πληροφοριών από τις οποίες μπορεί αυτή να συναχθεί, που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις ενωσιακού ή εθνικού δικαίου.


6.2. Προστασία Αναφερομένου

Σύμφωνα με τον Ν. 4990/2022 και δη το άρθρο 21:

Οι Αναφερόμενοι έχουν πρόσβαση σε όλα τα ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα και απολαμβάνουν τα δικαιώματα της δίκαιης δίκης και ιδίως, το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής σε αμερόληπτο δικαστήριο, καθώς και το τεκμήριο αθωότητας και τα δικαιώματα υπεράσπισης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ακρόασης και του δικαιώματος πρόσβασης στον φάκελό τους. Η ταυτότητα των Αναφερομένων προστατεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια ερευνών που κινήθηκαν από την Αναφορά ή τη δημόσια αποκάλυψη. Τα άρθρα 11, 13 και 14 του Ν. 4990/2022 για την προστασία της ταυτότητας των Αναφερόντων εφαρμόζονται και για την προστασία της ταυτότητας των Αναφερομένων.

 

6.3. Προστασία από πράξεις αντιποίνων  

α. Ορισμός Αντιποίνων

Ως αντίποινα ορίζονται οι αρνητικές συνέπειες που ενδέχεται να βιώσει ένας εργαζόμενος στο εργασιακό πλαίσιο, εξαιτίας της συμμετοχής του σε Αναφορά/Αναφορά ή/και έρευνα για υποβληθείσες Αναφορές. Ενδεικτικά, πιθανές πράξεις αντιποίνων αφορούν σε (i) εργασιακή παρενόχληση (bulling), (ii) δυσμενή μεταχείριση, (iii) ανάθεση υπερβολικών καθηκόντων εκτός του ιεραρχικού επιπέδου και του πλάνου ανάπτυξης, (iv) αφαίρεση καθηκόντων χωρίς λογική αιτιολόγηση και αντικατάσταση με νέα καθήκοντα, (v) παρεμπόδιση της άσκησης των εργασιακών δικαιωμάτων (όπως σχέδια επαγγελματικής ανάπτυξης-εκπαίδευσης, άδεια).

β. Σκοπός

Αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν εργαζόμενοι που διστάζουν να προβούν σε οποιασδήποτε μορφής Αναφορά με το φόβο της πιθανής επιβολής αντιποίνων, με το παρόν πλαίσιο διασφαλίζεται ότι το Σωματείο είναι ασφαλές περιβάλλον που προστατεύει και ενθαρρύνει την υποβολή Αναφορών για παρατυπίες, παραλήψεις ή άλλες αξιόποινες πράξεις που υπέπεσαν στην αντίληψη των εργαζομένων τους. Το Σωματείο αντιτίθεται στην επιβολή αντιποίνων κατά οποιουδήποτε εργαζόμενου που αναφέρει ή συμμετέχει στη διερεύνηση υπαρκτής ή υποπτευόμενης παραβίασης του οικείου θεσμικού πλαισίου ή/και των εσωτερικών κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία της.

Με το παρόν πλαίσιο, κάθε εργαζόμενος παροτρύνεται, χωρίς φόβο για οποιασδήποτε μορφής αντίποινα, να μιλά ανοιχτά και να παρέχει ειλικρινείς και πλήρεις πληροφορίες, όταν παρατηρεί ή υποψιάζεται παράνομη ή ανήθικη συμπεριφορά ή συμπεριφορά αντίθετη με το οικείο θεσμικό πλαίσιο ή/και τους εσωτερικούς κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία του Σωματείου.

 

Διαδικασία Αναφοράς για αντίποινα και ενέργειες αποκατάστασης

Στην περίπτωση που εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίποινα στο εργασιακό του περιβάλλον, το Σωματείο προτρέπει τον ίδιο να γνωστοποιήσει εγγράφως το περιστατικό στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, συνυποβάλλοντας οποιεσδήποτε πληροφορίες στοιχειοθετούν την Αναφορά. Η εν λόγω Διεύθυνση αξιολογεί την αξιοπιστία της Αναφοράς, διερευνά το περιστατικό και προχωρά στην κατάλληλη επίλυση. O Αναφέρων ενημερώνεται στο κλείσιμο της διαδικασίας για την έκβαση της Αναφοράς. Τέλος, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ενημερώνει την Ε.Δ. για την Αναφορά πράξης αντιποίνου σε Αναφορά.

Το Σωματείο προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση του εργασιακού περιβάλλοντος του εργαζόμενου που διαπιστώνεται ότι έχει υποβληθεί σε αντίποινα, εξετάζοντας ακόμα και την μετακίνησή του σε άλλο παράρτημα, εφ' όσον αυτό είναι εφικτό και έχει προηγηθεί σχετικό αίτημα του εργαζομένου. 

 

δ. Βασικές αρχές λειτουργίας του «Πλαισίου προστασίας από πράξεις αντιποίνων σε Αναφορά»

Το Σωματείο υποστηρίζει το τεκμήριο της αθωότητας τόσο για τον Αναφερόμενο, όσο και για τον Αναφέροντα.  Το Σωματείο δεσμεύεται στην τήρηση του πλαισίου προστασίας του Αναφέροντος και του Αναφερόμενου (ισονομία) από αντίποινα, ακόμη και αν οι υποβληθείσες Αναφορές δεν δύναται να επιβεβαιωθούν μετά από σχετική έρευνα. Οι αρμόζουσες επιπτώσεις θα αποδίδονται σε περίπτωση που αποδεικνύεται ότι ο εργαζόμενος εν γνώσει του υπέβαλε ψευδή ισχυρισμό, παρείχε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες παρακωλύοντας το έργο κατά τη διάρκεια μιας έρευνας ή ενήργησε κακόπιστα με οποιοδήποτε τρόπο.

 

7. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

7.1. Εισαγωγή

Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας Αναφοράς, η Ε.Δ. αναμένεται να λαμβάνει Προσωπικά Δεδομένα, είτε από την Αναφορά είτε από την εν συνεχεία επικοινωνία/αλληλογραφία με τον Αναφέροντα. 

Ως «Δεδομένο Προσωπικού Χαρακτήρα» ορίζεται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με Αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, ένας αριθμός αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες ειδικούς για τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

Το Σωματείο ενθαρρύνει ιδιαίτερα τον Αναφέορντα να μην συμπεριλάβει στην Αναφορά ειδικές κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τον ίδιο ή το άτομο εναντίον του οποίου κάνει την Αναφορά, εκτός και εάν είναι απολύτως απαραίτητο για να τεκμηριωθεί η Αναφορά. Ειδικές κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι Προσωπικά Δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών Προσωπικών Δεδομένων, βιομετρικών Προσωπικών Δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν την υγεία ή Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός φυσικού προσώπου. Αυτό θα βοηθήσει στην αναγκαία μόνο περισυλλογή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν περιττά, υπερβολικά ή πλεονάζοντα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ή Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που προφανώς δεν σχετίζονται με τον χειρισμό συγκεκριμένης Αναφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την Ε.Δ.

Σε κάθε περίπτωση, το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε, κατά την παρακολούθηση των Αναφορών να υπόκεινται σε επεξεργασία τα απολύτως αναγκαία και πρόσφορα για την επίτευξη των σκοπών της παρούσας Πολιτικής, Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με τον υπ. Αρ. 679/2016 Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR), τον Ν. 4624/2019 και την Πολιτική του Σωματείου, όπως ισχύει ή όπως μπορεί να αντικατασταθεί και κάθε άλλη ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του GDPR είναι το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ, ωστόσο η επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πραγματοποιείται αποκλειστικά από την Ε.Δ.

 

7.2. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του Υποκειμένου των Δεδομένων θα υπόκεινται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς ελέγχου Αναφορών, δηλαδή για την ορθή διαχείριση και περαιτέρω διερεύνηση των Αναφορών. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι:

 1. Η συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που απορρέει από τον Ν. 4990/2022 αναφορικά με την υποχρέωση καθιέρωσης διαύλων Αναφορών και λήψης των αναγκαίων μέτρων για την παρακολούθησή του και τον Ν. 4557/2018 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σχετίζεται με τη λειτουργία συστήματος Αναφοράς και
 2. Το έννομο συμφέρον του Σωματείου σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση τυχόν κακών πρακτικών ή παρατυπιών κατά την εκτέλεση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.

 


7.3. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και πιθανοί περιορισμοί

Τα Υποκείμενα των Δεδομένων θα έχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από την Ισχύουσα Νομοθεσία:

 1. δικαίωμα πρόσβασης σε Προσωπικά Δεδομένα που τους αφορούν,
 2. δικαίωμα να αιτηθούν τροποποίηση των λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών Προσωπικών Δεδομένων που σχετίζονται με τον εαυτό τους,
 3. δικαίωμα να αιτηθούν τη διαγραφή των Προσωπικών τους Δεδομένων , στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την Ισχύουσα Νομοθεσία (δικαίωμα διαγραφής),
 4. δικαίωμα να αιτηθούν τον περιορισμό των Προσωπικών τους Δεδομένων , στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την Ισχύουσα Νομοθεσία,
 5. δικαίωμα να εναντιωθούν στην επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων , στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την Ισχύουσα Νομοθεσία,
 6. δικαίωμα υποβολής Αναφοράς στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα Τηλέφωνο: +30-210 6475600 Fax: +30-210 6475628 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Σύμφωνα με τον Ν. 4990/2022, και δη το άρθρο 15, ο υπεύθυνος επεξεργασίας (εν προκειμένω το Σωματείο) κατά παρέκκλιση της περ. Α' της παρ. 1 του άρθρου 5, των άρθρων 12 και 13, των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 14 και του άρθρου 34 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων δεν παρέχει σχετική ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στον Αναφερόμενο και σε κάθε τρίτο πρόσωπο υπό την ιδιότητά του ως υποκειμένου των δεδομένων που κατονομάζεται στην Αναφορά ή τα προσωπικά δεδομένα που προέκυψαν από μέτρα παρακολούθησης και ιδίως για την πηγή προέλευσης κατά την περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, σε συνδυασμό με το άρθρο 23 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται και εφόσον κριθεί αναγκαίο για τον σκοπό της πρόληψης και της αντιμετώπισης προσπαθειών παρεμπόδισης της αναφοράς, παρακώλυσης, ματαίωσης ή καθυστέρησης των μέτρων παρακολούθησης, ιδίως όσον αφορά στις έρευνες, ή προσπαθειών ταυτοποίησης των αναφερόντων, καθώς και για την προστασία τους έναντι αντιποίνων.

Το Σωματείο δύναται να μην ικανοποιήσει τα δικαιώματα που παρέχονται από τα άρθρα 15 έως 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, όταν ασκούνται από τα Αναφερόμενα και τρίτα πρόσωπα που κατονομάζονται στην Αναφορά, ή προέκυψαν από μέτρα παρακολούθησης σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα.

Στις περιπτώσεις περιορισμού των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων που προβλέπονται ανωτέρω, Το Σωματείο λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των προσώπων. Όταν Το Σωματείο αρνείται την ικανοποίηση των δικαιωμάτων, χωρίς να ενημερώσει σχετικά με τον λόγο του περιορισμού, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.), η οποία μπορεί να ερευνήσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του περιορισμού των δικαιωμάτων και να ενημερώσει σχετικά το υποκείμενο, εφόσον η ενημέρωση αυτή δεν είναι επιζήμια για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών.

Το Σωματείο, σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν προβαίνει σε ανακοίνωσή της κατά την παρ. 1 του άρθρου 34 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων προς το υποκείμενο των δεδομένων, εφόσον η ανακοίνωση αυτή μπορεί να αποβεί επιζήμια για τους επιδιωκόμενους σκοπούς του παρόντος και ενημερώνει σχετικά την Α.Π.Δ.Π.Χ., η οποία μπορεί, αφού ερευνήσει τη συνδρομή των λόγων που επικαλείται, να ζητήσει τη διενέργεια της ανακοίνωσης, εφόσον κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παράλειψη της ανακοίνωσης.

 

7.4 Πιθανοί αποδέκτες προσωπικών δεδομένων εντός του ΕΟΧ

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και γενικά οι πληροφορίες που λαμβάνει η Ε.Δ. παραμένουν εμπιστευτικές, εκτός εάν η εν λόγω διαβίβαση θεωρείται απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς της περαιτέρω έρευνας της Αναφοράς. Επιπλέον, οι εν λόγω πληροφορίες και τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα μπορούν να διαβιβαστούν στις αρμόδιες εποπτικές και ανακριτικές ή άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές σε περίπτωση που υπάρχει νομική υποχρέωση ή σε περίπτωση έναρξης δικαστικής ή άλλης νομικής διαδικασίας στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης Αναφοράς δυσλειτουργιών πχ. προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά μέσα σε διοικητικές, αστικές και ποινικές έρευνες και διαδικασίες. Σε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω υποστήριξη για τη διερεύνηση μιας υπόθεσης, Το Σωματείο ή άλλοι εξωτερικοί συνεργάτες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») ενδέχεται να εμπλακούν στη διαδικασία και να λάβουν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, με βάση σύμβαση για την επεξεργασία δεδομένων μεταξύ αυτών και του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΚΑΒ, σύμφωνα με το Άρθρο 28 του GDPR.

 

7.5 Μεταφορά προσωπικών δεδομένων εντός του Σωματείου

Όλα τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τηρούνται αποκλειστικά και δεν μεταφέρονται εκτός της ΕΕ. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που λαμβάνονται μέσω του συστήματος Αναφοράς δυσλειτουργιών ενδέχεται να κοινοποιηθούν, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την έρευνα, ανάλογα με τη φύση ή τη σοβαρότητα της Αναφοράς. Αυτή η επικοινωνία θεωρείται απαραίτητη εάν η Αναφορά αφορά σε εργαζόμενο ή συνεργάτη άλλης νομικής οντότητας ή ένα στέλεχος της διοίκησης του σωματείου.

 

7.6. Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

Όπως προαναφέρθηκε, η ηλεκτρονική διεύθυνση για την υποβολή Αναφορών αναπτύσσεται εσωτερικά και τηρούνται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σύμφωνα με το Άρθρο 32 του GDPR, προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία και η ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από απώλεια, καταστροφή, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή οποιαδήποτε μορφή παράνομης επεξεργασίας. Το Σωματείο λαμβάνει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σύμφωνα με το GDPR, και αναφορικά με τις Αναφορές που γίνονται μέσω e-mail, όπως για παράδειγμα περιορισμός πρόσβασης μόνο στα μέλη της Ε.Δ.

 

7.7. Διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην Αναφορά και η ολοκλήρωση της έρευνας με αρχειοθέτηση του συμβάντος διαγράφονται εντός 3 μηνών από την ολοκλήρωση της έρευνας. Εξαίρεση αποτελεί η οποιαδήποτε νομική διαδικασία (κατά του Αναφερόμενου ή του Αναφέροντος ), όπου σε αυτή την περίπτωση τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα θα διατηρούνται μέχρι την ολοκλήρωση της νομικής/δικαστικής/πειθαρχικής διαδικασίας που έχει εκκινήσει Το Σωματείο, ο Αναφέρων ή ο Αναφερόμενος.

 

8. Τροποποιήσεις στην Πολιτική

Η παρούσα Πολιτική δύναται να τροποποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθεσίες ή τις ανάγκες του Σωματείου.

9. Επικοινωνία 

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησης τους, καθώς και για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη διαδικασία διαχείρισης Aναφορών παρακαλούμε επικοινωνήστε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..