koinwniko ekav

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:
ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ


 

ΑΡΘΡΟ 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΕΜΒΛΗΜΑ

Το Σωματείο είναι ανεξάρτητη, κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση.

Η επωνυμία του είναι «Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας» και χάριν διευκολύνσεως, εν συντομία « Κοινωνικό ΕΚΑΒ». Στις διεθνείς δραστηριότητές του και στις αποστολές στο εξωτερικό, το Σωματείο δύναται να χρησιμοποιεί την ονομασία του με λατινικούς ή άλλους ξενόγλωσσους χαρακτήρες ή τη μετάφραση του ονόματός του στην γλώσσα της κάθε χώρας, όπου αναπτύσσει δραστηριότητα.

Στη σφραγίδα του Σωματείου αποτυπώνονται οι λέξεις «Κοινωνικό ΕΚΑΒ» ή η μετάφρασή τους στη γλώσσα της χώρας που δραστηριοποιείται το Σωματείο.

Το έμβλημα του Σωματείου απεικονίζει ένα κόκκινο σταυρό με έξι ισοσκελή άκρα, δίπλα στον οποίο αναγράφονται το όνομα του Σωματείου, «Κοινωνικό ΕΚΑΒ» και οι λέξεις Καταπολεμώντας τον Κοινωνικό Αποκλεισμό».

ΑΡΘΡΟ 2.  ΕΔΡΑ

Έδρα του Σωματείου ορίζονται τα εκάστοτε γραφεία του Σωματείου στην περιφέρεια Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 3.  ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Σκοπός του Σωματείου είναι η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, υπό κάθε μορφή με την οποία εμφανίζεται στις σύγχρονες κοινωνίες.

ΑΡΘΡΟ 4.  ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Βασική αρχή του Σωματείου είναι η κοινωνική αλληλεγγύη.

Η δράση του Σωματείου αποσκοπεί στην προσέγγιση των ανθρώπων που βρίσκονται σε κοινωνικό αποκλεισμό, ώστε να τους παρέχει την κοινωνική, ψυχολογική και υγειονομική βοήθεια, καθώς και την νομική υποστήριξη, αναγκαίες για να εξασφαλίσουν την αξιοπρέπειά τους και τη δυνατότητα να αποφασίζουν για τη ζωή τους.

Η δράση του Σωματείου απευθύνεται χωρίς διακρίσεις σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους ή ομάδες πληθυσμών, που παρουσιάζουν αντίστοιχες ανάγκες, ανεξάρτητα από το χρώμα, τη φυλή, την κοινότητα, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή τις ιδεολογικές πεποιθήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 5.  ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο διενεργεί δράσεις, επείγουσες ή μακράς διαρκείας, προς ανθρώπους που έχουν περιέλθει σε κατάσταση κινδύνου λόγω κοινωνικού αποκλεισμού ή στερούνται των μέσων αξιοπρεπούς διαβίωσης. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται κάθε δράση που αποσκοπεί να εξασφαλίσει στέγη, φαγητό, υγειονομική περίθαλψη και εργασία σε ανθρώπους κοινωνικά περιθωριοποιημένους.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, το Σωματείο διεξάγει αποστολές και προγράμματα στις πόλεις και τις περιοχές όπου υπάρχει ανάγκη. Επίσης οργανώνει δραστηριότητες που έχουν συμπληρωματικό, υποστηρικτικό ή βοηθητικό ρόλο ως προς τη δράση αυτή. Στο πλαίσιο αυτό, το Σωματείο δύναται να συνεργαστεί με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, προνοιακούς, υγειονομικούς, ψυχοκοινωνικούς, νομικούς, οικονομικούς, τεχνικής υποστήριξης κλπ.

Ο καθορισμός του τόπου, του χρόνου διάρκειας και των προδιαγραφών κάθε δράσης, καθώς και του οικονομικού τους κόστους, καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να μεταβιβάζει μέρος ή και όλη αυτή την ευθύνη σε εντεταλμένα όργανα ή πρόσωπα του Σωματείου.

Το Σωματείο δρα για τους προαναφερθέντες σκοπούς, αφού λάβει γνώση των αναγκών των ανθρώπων και πληθυσμών, στους οποίους απευθύνεται, και πάντοτε με την ελεύθερη από μέρους τους αποδοχή. Διατηρεί αναφαίρετο το δικαίωμα να αρνηθεί  ή να πάψει τη συμμετοχή του, εφόσον κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις παρέμβασής του.

ΑΡΘΡΟ 6.  ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο έχει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της λειτουργίας του. Διέπεται μόνο από τις διατάξεις του Καταστατικού του και της κείμενης Σωματειακής Νομοθεσίας. Δρα ανεξάρτητα, αποκλειστικά στη βάση του σκοπού του, των αρχών του και σύμφωνα με τις αποφάσεις των διοικητικών του οργάνων. Δεν αποδέχεται καμία παρέμβαση πολιτική, κομματική, κυβερνητική, θρησκευτική ή παρεμβάσεις από άλλες οργανώσεις, φορείς και ομάδες οποιασδήποτε μορφής.

ΑΡΘΡΟ 7.  ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το σωματείο είναι μη κερδοσκοπικό και οι πόροι για τη λειτουργία του προέρχονται από:

 • συνδρομές ή έκτακτες εισφορές των μελών,
 • τη διοργάνωση εκδηλώσεων ή ενέργειες ευαισθητοποίησης του κοινού, την έκδοση εντύπου υλικού κλπ,
 • κρατικές, δημοτικές, κοινοτικές ή διακρατικές επιχορηγήσεις και πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεις από ελληνικούς ή διεθνείς θεσμικούς φορείς,
 • δράσεις ανεύρεσης πόρων απευθυνόμενες στο κοινό μέσω ταχυδρομικού υλικού, ιντερνέτ, τηλεοπτικών εκπομπών ή οποιοδήποτε άλλου μέσου μαζικής επικοινωνίας,
 • δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, άλλες οικονομικές ενισχύσεις,
 • την εκμετάλλευση της περιουσίας του,
 • καθώς και κάθε άλλη νόμιμη είσπραξη.

Δεν γίνονται δεκτές δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις ή κάθε άλλου είδους παροχές, που υποχρεώνουν το Σωματείο σε ενέργειες αντίθετες με τους σκοπούς του ή με τις οποίες επιδιώκεται η με κάθε τρόπο παρέμβαση στη λειτουργία του Σωματείου. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υπόκειται στον έλεγχο της Ελεγκτικής Επιτροπής του άρθρου 41 του παρόντος και, σε περίπτωση διαφωνίας, αυτή επιλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, συγκαλουμένης σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 8.  ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Το Σωματείο μπορεί να συνεργάζεται με οργανώσεις ή να γίνεται μέλος σε άλλες ενώσεις, συνδέσμους,  υπερκείμενα σωματεία, ομοσπονδίες, οργανώσεις, εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς με ίδιους ή συγκλίνοντες σκοπούς.

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ:

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


 

ΑΡΘΡΟ 9.  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, συνδεόμενα, επίτιμα και μέλη ευεργέτες.

Η ιδιότητα του τακτικού ή του συνδεόμενου μέλους αποκτάται μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αποφασίζει για την αίτηση του ενδιαφερομένου. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη.

Η ιδιότητα του τακτικού ή του συνδεόμενου μέλους αποκτάται μετά από γραπτή αίτηση του αιτούντος. Η αίτηση αυτή συντάσσεται σε έγγραφο ζητούμενων πληροφοριών, το οποίο ορίζει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, δηλώνεται στην αίτηση ότι ο αιτών αποδέχεται το παρόν καταστατικό, τους εσωτερικούς κανονισμούς, τις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και ότι δεν εμπίπτει σε κανένα από τα κωλύματα του άρθρου 15 του παρόντος. Κατά κανόνα, τα νέα μέλη ορίζονται σε πρώτη φάση ως συνδεόμενα και, μετά το πέρας ενός διαστήματος οριζόμενο με απόφαση του ΔΣ, ως τακτικά μέλη. Κατ’ εξαίρεση, το ΔΣ μπορεί να ορίσει έναν αιτούντα, απευθείας τακτικό μέλος, βάσει του βιογραφικού του.

Οι υποχρεώσεις των μελών προς το Σωματείο, όπως περιγράφονται στα άρθρα 10 και 11, αποτελούν προϋπόθεση για την διατήρηση της ιδιότητας του μέλους. Η μη πληρωμή συνδρομής εκ μέρους ενός μέλους, επί δυο ή περισσότερα έτη, συνεπάγεται ότι έχει απολέσει την ιδιότητα αυτή.

ΑΡΘΡΟ 10. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο άνω των 16 ετών, μετά από ενυπόγραφη αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως ορίζει το άρθρο 9.

Τα τακτικά μέλη δεσμεύονται:

 • να συμβάλουν στην επίτευξη των σκοπών του Σωματείου,
 • να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις,
 • να καταβάλλουν τις προς το Σωματείο συνδρομές τους, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
 • να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τυχόν εσωτερικών κανονισμών, και τις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

Τακτικό μέλος, που συστηματικά και σε διάρκεια χρόνου δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του αυτές προς το σωματείο, μπορεί να μεταταγεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην κατηγορία των συνδεομένων μελών.

ΑΡΘΡΟ 11. ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Συνδεόμενο μέλος μπορεί να γίνει, μετά από αίτησή του, και με τους ίδιους όρους, που περιγράφονται στο άρθρο 9, κάθε φυσικό πρόσωπο ηλικίας άνω των 14 ετών.

Τα συνδεόμενα μέλη δεσμεύονται:

 • να καταβάλλουν τις προς το Σωματείο συνδρομές τους, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
 • να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Επίτιμα μέλη γίνονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, φυσικά πρόσωπα που συνέβαλαν με εξαιρετικό τρόπο στην προώθηση των σκοπών του Σωματείου. Η τιμητική αυτή διάκριση μπορεί να απονεμηθεί και σε οργανώσεις, εταιρείες, ενώσεις προσώπων και επιτροπές, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ.

Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν υποχρέωση οικονομικής συνδρομής προς το Σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 13. ΜΕΛΗ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

Μέλη ευεργέτες γίνονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, φυσικά πρόσωπα που ενίσχυσαν οικονομικά ή με άλλες παροχές ή υπηρεσίες κατά τρόπο εξαιρετικό το Σωματείο. Η διάκριση αυτή μπορεί να απονεμηθεί και σε οργανώσεις, εταιρείες, ενώσεις προσώπων και επιτροπές, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ.

ΑΡΘΡΟ 14.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ο αριθμός των μελών του Σωματείου ορίζεται απεριόριστος και το Σωματείο μπορεί να συνεχίζει την λειτουργία του, εφόσον αριθμεί τον ελάχιστον αριθμό μελών που ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 15. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Δεν μπορεί να εγγραφεί μέλος του Σωματείου, τακτικό ή συνδεόμενο, όποιος στερήθηκε των πολιτικών δικαιωμάτων του, συνεπεία αμετάκλητης ποινικής καταδίκης και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση, καθώς και για όποιον εκκρεμεί εις βάρος του δικαστική έρευνα ή δίκη για εσχάτη προδοσία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπία, κλοπή, ληστεία, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, δωροδοκία και δωροληψία, βιασμό, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη και εκβιασμό. Η έναρξη δικαστικής έρευνας ή δίκης για τα παραπάνω αδικήματα συνεπάγεται την αυτοδίκαια αναστολή της ιδιότητας του μέλους και των τυχόν αρμοδιοτήτων του, ενώ η αμετάκλητη καταδίκη του συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωσή του από την ιδιότητα του μέλους.

Δεν γίνονται δεκτά ως τακτικά ή συνδεόμενα μέλη και, εφόσον έχουν εγγραφεί, διαγράφονται άμεσα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όσοι ανήκουν σε οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας οι σκοποί και δράσεις αντιβαίνουν στους σκοπούς και τις αρχές του Σωματείου.

Διαγράφονται επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλη που, δημόσια, εκμεταλλεύονται αθέμιτα την ιδιότητα του μέλους του Σωματείου για ίδιον οικονομικό ή άλλο ιδιοτελές όφελος.

ΑΡΘΡΟ 16. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού. Δικαίωμα συμμετοχής και λόγου στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη.

Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να αποχωρούν από το Σωματείο οποτεδήποτε, αφότου

 περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο έντυπη ή ηλεκτρονική σχετική δήλωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 17. ΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΜΕΛΟΥΣ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διαγράφεται από μέλος του Σωματείου κάθε μέλος, τακτικό ή συνδεόμενο, το οποίο αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη με τους σκοπούς και τις αρχές του Σωματείου, παρεμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων του Σωματείου, παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του προς το Σωματείο ή εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος.

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ:

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


 

ΑΡΘΡΟ 18. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και δύναται να αποφασίσει κυρίαρχα για κάθε υπόθεση που το αφορά. Εκλέγει τα υπόλοιπα καταστατικά όργανα του Σωματείου, που είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 19. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από το σύνολο των τακτικών μελών του Σωματείου, που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους. 

ΑΡΘΡΟ 20. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μία φορά κάθε χρόνο, έκτακτα δε κάθε φορά που το αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο το ένα τρίτο (1/3) των μελών του Σωματείου, τα οποία θα πρέπει και να έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους. Η αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να είναι έγγραφη και να αναγράφει τα θέματα προς συζήτηση.

Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να συγκαλούνται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που υποβάλλεται η σχετική αίτηση ή που ελήφθη η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται στα γραφεία του Σωματείου ή/και αναρτάται στην ηλεκτρονική σελίδα του Σωματείου, δέκα (10) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία σύγκλησής της. Η πρόσκληση περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον τόπο, την ημέρα και την ώρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Αν οι περιστάσεις το απαιτούν, η Γενική Συνέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τηλεπικοινωνιακά μέσα, εξασφαλίζοντας ηλεκτρονικά τις μυστικές ψηφοφορίες.

ΑΡΘΡΟ 21. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε αντιπροσωπευόμενα από άλλο τακτικό μέλος, δυνάμει  απλής έγγραφης εξουσιοδότησης του αντιπροσωπευμένου, που ορίζει και τα θέματα στα οποία επιθυμεί να αντιπροσωπευθεί.

Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Γενική Συνέλευση τρία (3) άλλα τακτικά μέλη κατ’ ανώτατο όριο.

ΑΡΘΡΟ 22. ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται περισσότερα από τα μισά τακτικά μέλη, που είναι ταμειακά εντάξει.

ΑΡΘΡΟ 23. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Εάν δεν υπάρχει απαρτία, αυτόματα συγκαλείται ξανά μετά από επτά (7) ημέρες, δηλαδή την ίδια μέρα της επόμενης βδομάδας. Στην περίπτωση αυτή, η νέα πρόσκληση κοινοποιείται αυθημερόν στα μέλη, με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Σωματείου ή/και με ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του.

Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα, άσχετα από τον αριθμό των παρευρισκομένων μελών.

ΑΡΘΡΟ 24. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κάθε Γενική Συνέλευση εκλέγει, κατά την έναρξή της, προεδρείο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος διευθύνει τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης και ο Γραμματέας καταγράφει τα πρακτικά. Κάθε μέλος του Σωματείου δύναται να υποδείξει υποψήφιο για κάθε μια από τις λειτουργίες αυτές. Η εκλογή διεξάγεται με φανερή ψηφοφορία, ονομαστική ή δια ανατάσεως των χεριών, ξεχωριστά για το κάθε αξίωμα.

ΑΡΘΡΟ 25. ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αμέσως μετά την εκλογή του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, διεξάγεται η εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία. Συγκροτείται ενιαίος κατάλογος υποψηφίων και  κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου επιλέγει με σταυρό τους υποψηφίους της προτίμησής του, διαθέτοντας μέχρι και τρεις σταυρούς.

Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρό της και εποπτεύει τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης. Στο πέρας της ψηφοφορίας για τα νέα μέλη του ΔΣ, κάνει τη διαλογή των ψήφων και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες, καθώς και τη σειρά επιτυχίας τους. Για όλα αυτά συντάσσει πρακτικό αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της.

ΑΡΘΡΟ 26. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με φανερή ψηφοφορία, ονομαστική ή δια ανατάσεως των χεριών, εκτός από τις ψηφοφορίες για την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για προσωπικά ζητήματα ή ζητήματα εμπιστοσύνης ή μομφής προς το Διοικητικό Συμβούλιο και για οποιοδήποτε άλλο θέμα, εφόσον το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται μυστική ψηφοφορία.

Στα θέματα ημερήσιας διάταξης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και τίθενται σε ψηφοφορία, ο απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, η πρόταση προϋπολογισμού της νέας ετήσιας περιόδου, καθώς και η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 30 του παρόντος.

  

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ:

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


 

ΑΡΘΡΟ 27. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου κατά την διάρκεια μεταξύ των Γενικών Συνελεύσεων. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στη διοίκηση του Σωματείου και στη διαχείριση της περιουσίας του, εκτός από τις υποθέσεις εκείνες που κατά νόμο ή κατά το Καταστατικό του Σωματείου υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί τις διοικητικές του αρμοδιότητες στον νόμιμο εκπρόσωπο της οργάνωσης, όταν αυτός καλείται να υπογράψει Συμφωνίες ή Συμβάσεις με δημόσιους εθνικούς, ευρωπαϊκούς, διεθνείς ή άλλους φορείς, για την εκτέλεση προγραμμάτων ή άλλων δράσεων.

 

ΑΡΘΡΟ 28. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη και δυο (2) αναπληρωματικά, που είναι όλα υποχρεωτικά τακτικά μέλη του Σωματείου και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λειτουργεί έγκυρα, ακόμα και αν παραιτηθούν μέλη του ή απουσιάζουν μόνιμα για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον παραμένουν ενεργά τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Αν μειωθεί περαιτέρω ο αριθμός των μελών εν ενεργεία του ΔΣ, τότε συγκαλείται υποχρεωτικά έκτακτη Γενική Συνέλευση με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 20, ώστε να συμπληρωθούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 29. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Προκειμένου να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη ενημέρωση των μελών του Σωματείου, οι υποψηφιότητες για εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, στον Πρόεδρο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της αντίστοιχης Γενικής Συνέλευσης.

Οι δηλώσεις υποψηφιότητας μπορούν να συνοδεύονται με σκεπτικό και αιτιολόγηση, υπό κάθε μορφή (έγγραφη, ηλεκτρονική, ηχητική, βιντεοσκοπημένη κλπ.). Κάθε υποψήφιο μέλος δηλώνει αν θέτει υποψηφιότητα για τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ.

Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για τη διανομή τους στα μέλη του Σωματείου, μαζί με την καταγραφή των υποψηφίων, κατ’ αλφαβητική σειρά σε ενιαίο κατάλογο. 

ΑΡΘΡΟ 30. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Από τους δυο καταλόγους υποψήφιων, τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ΔΣ, κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου επιλέγει με σταυρό τους υποψηφίους της προτίμησής του. Κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου έχει δικαίωμα τόσων σταυρών, κατ’ ανώτατο όριο, όσες και οι υπό πλήρωση θέσεις.

Η διαδικασία της εκλογής διεξάγεται στο τέλος της Γενικής Συνέλευσης. Η ώρα έναρξης της ψηφοφορίας και η διάρκεια κατά την οποία παραμένει ανοιχτή η κάλπη, ανακοινώνονται από την Εφορευτική Επιτροπή.

Η Εφορευτική Επιτροπή καταγράφει σε πρακτικό το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, συντάσσοντας κατάλογο των υποψηφίων με την σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων υποψηφίων. Η Εφορευτική Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της, ανακηρύσσοντας τα νέα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 31. ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ

Σε περίπτωση παραίτησης ή ανυπέρβλητου κωλύματος ενός ή και δυο τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καλύπτονται άμεσα αυτές οι κενές θέσεις από το πρώτο ή και τα δυο αναπληρωματικά μέλη. Το νέο τακτικό μέλος το οποίο υπεισέρχεται στη θέση του αναχωρούντος αποκτά όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του και αναλαμβάνει την θητεία του.

ΑΡΘΡΟ 32. ΣΥΓΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Αμέσως μετά την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση, τα μέλη του συγκροτούν το Διοικητικό Συμβούλιο ως σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, προαιρετικά έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

ΑΡΘΡΟ 33. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ενιαίου οργάνου, ορίζεται τριετή. Σε περίπτωση κατά την οποία, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η ανανέωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη λήξη της θητείας του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό εξακολουθεί να λειτουργεί και να εκπροσωπεί νόμιμα το Σωματείο μέχρι την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 34. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ, ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο και βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Σε περίπτωση απουσίας ενός ή δυο τακτικών μελών του ΔΣ, το ή τα μέλη αυτά αναπληρώνονται από το πρώτο ή και τα δυο αναπληρωματικά μέλη, τα οποία λειτουργούν κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ ως τακτικά μέλη.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να θεωρήσει ότι τακτικό μέλος του, που απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, παραιτήθηκε και να προχωρήσει στην αντικατάστασή του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31.

ΑΡΘΡΟ 35. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δικαστικής, Οικονομικής ή άλλης Αρχής, ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, σε όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις.

Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες και προεδρεύει. Συγκαλεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

Εποπτεύει την τήρηση και εφαρμογή των Εσωτερικών Κανονισμών του Σωματείου και την τήρηση των αποφάσεων των Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, παίρνοντας κάθε μέτρο προς εξασφάλιση των συμφερόντων του Σωματείου, ακόμα και χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν αυτό εξυπηρετεί το συμφέρον του Σωματείου.

Ο Πρόεδρος από κοινού με τον Ταμία, με την υπογραφή τους και τη σφραγίδα του Σωματείου δεσμεύουν αυτό έναντι παντός τρίτου και επίσης ανοίγουν, διαχειρίζονται και κλείνουν οποιονδήποτε λογαριασμό του Σωματείου, σε οποιαδήποτε Τράπεζα και ανεξαρτήτως ποσού.

Ο Πρόεδρος είναι αυτοδίκαια νόμιμος εκπρόσωπος του Σωματείου. Με απόφασή του, που διατυπώνει έγγραφα, μπορεί να ορίσει για ορισμένο χρονικό διάστημα, αντικαταστάτη του, νόμιμο εκπρόσωπο, οποιοδήποτε μέλος του Σωματείου. Όταν κολλιέται ο πρόεδρος, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να οριστεί νόμιμος εκπρόσωπος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή συγκεκριμένη πράξη, οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, μέλος ή μη του Σωματείου.

Ο Πρόεδρος ενεργεί κάθε άλλη πράξη που δεν ανατίθεται σε άλλο όργανο του Σωματείου, καθώς και κάθε πράξη που εμπίπτει σε αρμοδιότητα που του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 36. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος ή οι Αντιπρόεδροι ενεργώντας καθένας χωριστά, κατά τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί από τον πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο, αναπληρώνουν τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, σε όλη την έκταση των δικαιωμάτων και καθηκόντων του και αναλαμβάνουν όσες πρόσθετες υπηρεσίες ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Όταν Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά ο έτερος Αντιπρόεδρος, όταν έχει οριστεί και, σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας και αυτού, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

ΑΡΘΡΟ 37. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γραμματέας μεριμνά για την αλληλογραφία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, συντάσσει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία υποβάλλει στον Πρόεδρο για την τελική καταχώρηση στο αρχείο πρακτικών του Σωματείου, τηρεί το μητρώο των μελών και φυλάει τη σφραγίδα του Σωματείου.

Με πρόταση του Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει πρόσωπο, μέλος ή μη της οργάνωσης, στο οποίο ανατίθεται η τρέχουσα διαχείριση όλων των θεμάτων αρμοδιότητας του Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 38. ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις με τις οποίες εισπράττονται οι συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του Σωματείου και ενεργεί όλες τις πληρωμές. Με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου, μπορεί να μεταβιβάζει ορισμένες από αυτές τις δικαιοδοσίες του σε εντεταλμένα όργανα του Σωματείου (πχ Λογιστήριο), διατηρώντας πάντοτε την ευθύνη της χρηστής οικονομικής διαχείρισης των πόρων του Σωματείου, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Ταμίας καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου τα εισπραττόμενα χρήματα, με εξαίρεση ένα ποσό, το οποίο καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με τις προβλεπόμενες ανάγκες. Μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών, τηρεί ενήμερο και θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για έλεγχο το ταμείο του Σωματείου, όποτε αυτό ήθελε κρίνει αναγκαίο.

Με πρόταση του Ταμία, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει πρόσωπο, μέλος ή μη της οργάνωσης, στο οποίο ανατίθεται η τρέχουσα διαχείριση όλων των θεμάτων αρμοδιότητας του Ταμία.

ΑΡΘΡΟ 39. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι το οικονομικό ελεγκτικό όργανο του Σωματείου. Δύναται ανά πάσα στιγμή να ελέγξει τα οικονομικά στοιχεία του Σωματείου, υποχρεούμενη να συντάξει άμεσα και να παραδώσει στο Διοικητικό Συμβούλιο το σχετικό πόρισμά της. Συντάσσει υποχρεωτικά αναφορά προς την τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 40. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Ελεγκτική Επιτροπή απαρτίζεται από τρία μέλη. Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συγγενεύουν με αυτά σε πρώτο βαθμό.

Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση και η θητεία της διαρκεί μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Στην Ελεγκτική Επιτροπή δύναται να εκλέγεται κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου. Τα εκλεγμένα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής ορίζουν τον πρόεδρό της και ανακοινώνουν το όνομά του στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα μόνο όταν είναι παρόντα και τα τρία (3) μέλη της. Σε περίπτωση διαρκούς κωλύματος μέλους ή μελών της, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες επιλαχόντες υποψήφιοι ή, σε περίπτωση απουσίας αυτών, συγκαλεί  έκτακτη Γενική Συνέλευση προς αντικατάσταση του ή των κωλυόμενων.

Οι αποφάσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της και το μέλος που τυχόν διαφωνεί υποχρεούται να διατυπώσει έγγραφα την διαφωνία του.

ΑΡΘΡΟ 41. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Για την καλύτερη και πληρέστερη επιτυχία των σκοπών του Σωματείου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί Ειδικές Επιτροπές από μέλη ή και μη, του Σωματείου, η αποστολή και το πλαίσιο της δραστηριότητας των οποίων θα ορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ:

ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


 

 

ΑΡΘΡΟ 42. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το Καταστατικό του Σωματείου μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου. Για τη λήψη της απόφασης αυτής, απαιτείται η παρουσία του ήμισυ (1/2) των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών του Σωματείου και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων στην Γενική Συνέλευση, ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Αστικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 43.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η διάρκεια του Σωματείου ορίζεται αορίστου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 44.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο μπορεί να λυθεί στις εξής περιπτώσεις:

 • Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη της οποίας απαιτείται η παρουσία του ήμισυ (1/2) των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών του Σωματείου και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων στην Γενική Συνέλευση ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών.
 • Όταν τα μέλη του περιορισθούν κάτω του ελάχιστου αριθμού που ορίζεται από το Νόμο.

Σε περίπτωση λύσης του Σωματείου, η τελευταία Γενική Συνέλευση του Σωματείου αποφασίζει για την διάθεση της περιουσίας του σε ανεξάρτητο ανθρωπιστικό μη κερδοσκοπικό φορέα, ο οποίος υπηρετεί σκοπούς συγκλίνοντες με τους σκοπούς του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 45. ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Οι ως άνω όροι του παρόντος Καταστατικού, που αποτελείται από σαράντα-πέντε (45) άρθρα, αναγνώσθηκαν, συμφωνήθηκαν από τα μέλη του Σωματείου και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις νομικές ενέργειες για την κατάθεσή του.