2.5 Πολιτική Ποιότητας

Βασικός στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΚΑΒ, αποτελεί η δημιουργία βάσης για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών του, έχοντας πάντα ως γνώμονα την συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των ωφελουμένων, στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Για την υλοποίηση των παραπάνω, η Διοίκηση υποστηρίζει και εφαρμόζει αδιάλειπτα τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν το Διαχειριστικό Σύστημα της Οργάνωσης, καθιερώνοντας αντικειμενικούς σκοπούς για την Ποιότητα, βασιζόμενη στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία τόσο των εργαζομένων της όσο και των συνεργατών του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΚΑΒ.

Οι βασικές αρχές, έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του Διαχειριστικού Συστήματος Ποιότητας του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΚΑΒ είναι:

 • Η Υλοποίηση Προγραμμάτων Παροχής Στέγασης, Σίτισης, Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, Ιατροφαρμακευτικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης σε Ευάλωτες Ομάδες.
 • Η υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων Ανθρωπιστικής βοήθειας.
 • Η καταπολέμηση κάθε μορφής κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Η υιοθέτηση και εφαρμογή βασικών ανθρωπιστικών αρχών όπως ο ανθρωπισμός, η αμεροληψία, η ουδετερότητα και η ανεξαρτησία.
 • Η διαφύλαξη της σωστής εφαρμογής της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ.
 • Η υλοποίηση προγραμμάτων υγειονομικής και ψυχολογικής υποστήριξης.
 • Η τήρηση προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων των Δράσεων - Έργων, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί, με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησής των ωφελουμένων.
 • Η απόλυτη διαφάνεια σε όλες τις φάσεις υλοποίησης των Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.
 • Η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των συνεργατών - εθελοντών.
 • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων των ωφελουμένων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.
 • Η διασφάλιση της διαθεσιμότητας, τη ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών - δεδομένων που παράγονται, λαμβάνονται και διακινούνται στο πλαίσιο έργων – δράσεων που υλοποιεί και διαχειρίζεται.
 • Η μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας των πληροφοριακών πόρων της Οργάνωσης.

Οι αρχές του Συστήματος καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί για την Ποιότητα, ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Διοίκηση του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΚΑΒ, προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών δράσεων, των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της Οργάνωσης.

Μέσα από τις συνεχείς ανασκοπήσεις των παραπάνω η Διοίκηση βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση για τον εντοπισμό τόσο ανθρώπινων όσο και άυλων αναγκών. Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες καταστάσεις, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της και πάντα σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Όλα τα Τμήματα του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΚΑΒ έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Διαχειριστικό Σύστημα Ποιότητας μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους.

Επίσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΚΑΒ, να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Οργάνωσης, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή και αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και την διαρκή προσφορά στην επιστημονική και πανεπιστημιακή κοινότητα, υπηρεσιών αρίστης ποιότητας.