Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 399 AA

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση εκτέλεση εργασιών χρωματισμού και υαλοτεχνικών εργασιών (CPV 45440000-3) στο κτίριο όπου στεγάζεται η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.900 € χωρίς ΦΠΑ και 4.836 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθεια για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041880.

 

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, σε συνέχεια της λειτουργίας και της χρήσης του κτιρίου όπου στεγάζεται η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Νεφέλη 1 και με στόχο την αποκατάσταση των φθορών και την κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών της Δομής, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την με απευθείας ανάθεση εκτέλεση εργασιών χρωματισμού και υαλοτεχνικών εργασιών στο κτίριο όπου στεγάζεται η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.900€ χωρίς ΦΠΑ και 4.836 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Κατεβάστε την πρόσκληση

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image