Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 392 AA

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή (CPV 79212100-4), για την οικονομική χρήση ετών 2018 και 2019, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.500 χωρίς ΦΠΑ και 5.580 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την απρόσκοπτη υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθεια για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» και κωδικό ΟΠΣ 5041880 και για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής διαφάνειας και ορθής διαχείρισης των κονδυλίων.

 

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, για την απρόσκοπτη υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» και κωδικό ΟΠΣ 5041880, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής διαφάνειας και ορθής διαχείρισης των κονδυλίων και προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη διενέργειας ελέγχου της χρήσης ετών 2018 και 2019, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.500 χωρίς ΦΠΑ και 5.580 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Κατεβάστε την πρόσκληση

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image