Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 381 AA

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου (CPV 79100000-5) με  Α.Π 381ΑΑ για την κάλυψη των νομικών αναγκών των φιλοξενούμενων της Δομής Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 3» που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Κορησό Καστοριάς, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.600 χωρίς ΦΠΑ και 1.984 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου (CPV 79100000-5), στο πλαίσιο της παράτασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Υποέργου «Επιχορήγηση του Κοινωνικού ΕΚΑΒ για τη λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη 3, Κορησός Καστοριάς» και προκειμένου να καλυφθούν οι νομικές ανάγκες των φιλοξενούμενων της Δομής Νεφέλη 3, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Νεφέλη», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041880 στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο Υποδοχή/Άσυλο του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.600 χωρίς ΦΠΑ και 1.984 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Κατεβάστε την πρόσκληση

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image