Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 372 AA

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων ειδών καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής με Α.Π. 372 ΑΑ, για την κάλυψη των αναγκών των Δομών Φιλοξενίας Νεφέλη 1, 2 & 3 που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική και στην Κορησό Καστοριάς, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.231,08 € χωρίς ΦΠΑ και 5.246,54 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια ειδών καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής, με απευθείας ανάθεση, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.231,08 € χωρίς ΦΠΑ και 5.246,54 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για την κάλυψη των αναγκών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων Νεφέλη 1, 2 & 3 που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική και στην Κορησό Καστοριάς, στο πλαίσιο της δράσης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΝΕΦΕΛΗ», με κωδικό ΟΠΣ 5041880 στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο Υποδοχή/Άσυλο του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατεβάστε την πρόσκληση

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image