Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 365 AA

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας άρτου με Α.Π. 365 ΑΑ, για τις Δομές Φιλοξενίας Νεφέλη 1, 2 & 3 που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική και στην Κορησό Καστοριάς, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.173,99 € χωρίς ΦΠΑ και 5.846,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια άρτου για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Νεφέλη 1, 2 & 3, που λειτουργούν στην Αττική και στην Κορησό Καστοριάς, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.173,99 € χωρίς ΦΠΑ και 5.846,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για την κάλυψη της καθημερινής ανάγκης φρέσκου άρτου και των αναγκών σίτισης των φιλοξενούμενων παιδιών των Δομών. Η ανάθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων –ΝΕΦΕΛΗ», με κωδικό ΟΠΣ 5041880 που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.

Κατεβάστε την πρόσκληση

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image