Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 295 AA

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών προμήθειας και τοποθέτησης τζαμιών σε παράθυρα και πόρτες των κτιριακών εγκαταστάσεων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Νεφέλη 2 στην Αττική, με Α.Π. 295 ΑΑ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.274,20 € χωρίς ΦΠΑ και 2.820 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθεια για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041880.

Το Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών προμήθειας και τοποθέτησης τζαμιών σε παράθυρα και πόρτες των κτιριακών εγκαταστάσεων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Νεφέλη 2 που λειτουργεί η Αναθέτουσα Αρχή στην Πεντέλη Αττικής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.274,20 € χωρίς ΦΠΑ και 2.820 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε συνέχεια της λειτουργίας της δομής, του εντοπισμού σπασμένων τζαμιών σε παράθυρα και πόρτες των κτιριακών εγκαταστάσεων της δομής, της διαπίστωσης ανάγκης προμήθειας και τοποθέτησης νέων τζαμιών με σκοπό την ασφάλεια των εργαζομένων και των φιλοξενούμενων της δομής και την αποκατάσταση των φθορών, και της διαπίστωσης ανάγκης ανακατασκευής των μεγάλων τζαμαριών του ισογείου με το διαχωρισμό της κάθε τζαμαρίας σε έξι μέρη με την τοποθέτηση πλαισίων αλουμινίου για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας τους, στο πλαίσιο της δράσης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ – ΝΕΦΕΛΗ» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5041880 στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο», που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατεβάστε την πρόσκληση

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image