Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 285 AA

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση σύνταξης τεκμηριωμένης μελέτης για την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων που φιλοξενούνται στην Ελλάδα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.680,00€ με ΦΠΑ και 7.000 € χωρίς ΦΠΑ ( CPV 73300000-5), στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Νεφέλη» ΜΕ κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5041880.

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, στοχεύοντας στην ανάλυση και τον εντοπισμό των αναγκών των ασυνόδευτων ανηλίκων και για τον κατά το δυνατόν εγκυρότερο και πλέον αποτελεσματικό προγραμματισμό του έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΝΕΦΕΛΗ», με κωδικό ΟΠΣ 5041880 στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο Υποδοχή/Άσυλο του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση σύνταξης τεκμηριωμένης μελέτης για την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων που φιλοξενούνται στην Ελλάδα (ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, κοινωνικές, οικονομικές, υγειονομικές πτυχές, νομικό πλαίσιο, δράσεις εν εξελίξει, τρέχοντα προβλήματα κλπ.). Η διεξαγωγή της μελέτης προϋποθέτει προηγούμενη διενέργεια επιστημονικά δόκιμης πρωτογενούς έρευνας βάσει στοχευμένου ερωτηματολογίου, απευθυνόμενου προς ασυνόδευτους ανηλίκους και εργαζόμενους σε Δομές προσωρινής φιλοξενίας τους, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.680,00€ με ΦΠΑ και 7.000€ χωρίς ΦΠΑ ( CPV 73300000-5).

Κατεβάστε την πρόσκληση

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image