Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 280 AA

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών γραφικής ύλης & λοιπών αναλώσιμων υλικών γραφείου με Α.Π. 280 AA, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και διοικητικών αναγκών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1» και «Νεφέλη 2», προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 5.972,70 ευρώ € με Φ.Π.Α.

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών γραφικής ύλης και λοιπών αναλώσιμων υλικών γραφείου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.972,70 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα εμπορευμάτων, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και διοικητικών αναγκών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1» και «Νεφέλη 2» που λειτουργούν στην Αττική, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΝΕΦΕΛΗ», με κωδικό ΟΠΣ 5041880 στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο Υποδοχή/Άσυλο του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατεβάστε την πρόσκληση

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image