Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 215 AA

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ Α.Π.: 215ΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ CPV: 45330000-9 ΚΑΙ 43328000-8, ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ-ΝΕΦΕΛΗ 3, ΣΤΗΝ ΚΟΡΗΣΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.520€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ 3.124,80 € ΜΕ ΦΠΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΔΙΚΟ MIS 5041880.

 


Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια, με απευθείας ανάθεση τέλεσης υδραυλικών εργασιών (CPV 45330000-9, 43328000-8), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.124,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για την κάλυψη των αναγκών επισκευής των υδραυλικών βλαβών και την προμήθεια των υλικών για την περάτωση των συνολικά υδραυλικών εργασιών της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων «Νεφέλη 3» που λειτουργεί στην Κορησό Καστοριάς, στο πλαίσιο της δράσης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π. Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΝΕΦΕΛΗ», με κωδικό ΟΠΣ 5041880 στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο Υποδοχή/Άσυλο του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατεβάστε την πρόσκληση 

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image