Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 213 AA

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και υποστήριξης της λειτουργίας του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ) και των Δομών Φιλοξενίας στην Αττική και στην Καστοριά με Α.Π. 213 ΑΑ, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων - Νεφέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041880

 


Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), είναι μία ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και υποστήριξης της λειτουργίας των Δομών Φιλοξενίας στην Αττική και στην Καστοριά με Α.Π. 213 ΑΑ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση, και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο της δράσης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΝΕΦΕΛΗ», με κωδικό ΟΠΣ 5041880, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατεβάστε την πρόσκληση , Μελέτη, Παράρτημα Α Υπόδειγμα οικ. προσφοράςΠαράρτημα Β Μηνιαίο ημερολόγιο στελέχους τεχνικού συμβούλου

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image