Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 182 AA

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών υπόδησης και λοιπών αξεσουάρ (CPV 18813200, 18800000, 39295200) με Α.Π. 182 AA, για την κάλυψη των αναγκών των φιλοξενούμενων στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2», προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 2.843,32 € με Φ.Π.Α. και 2.293 χωρίς ΦΠΑ

 


Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών υπόδησης και αξεσουάρ (CPV 18813200,18800000, 39295200), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.843,32 με ΦΠΑ και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα εμπορευμάτων, για την κάλυψη των αναγκών των ασυνόδευτων ανηλίκων που φιλοξενούνται στις δομές φιλοξενίας «Νεφέλη 1» και «Νεφέλη 2», που λειτουργούν στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη και στην Πεντέλη Αττικής, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της δράσης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΝΕΦΕΛΗ», με κωδικό ΟΠΣ 5041880 στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο Υποδοχή/Άσυλο του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατεβάστε την πρόσκληση , Κατεβάστε τον πίνακα Προϊόντων

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image