ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠ 166 ΑΑΔ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«Προμήθεια Πρώτων Υλών και Ειδών Σίτισης για την κάλυψη αναγκών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αττική και την Καστοριά», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορηγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5041880

Αθήνα, 27/12/2019
Αρ. πρωτ διακήρυξης: 166 ΑΔΔ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
"ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ" (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 176.854,92 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ (ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ: 155.381,27 €, ΦΠΑ: 21.473,65 €, όπως προκύπτει μεοσσταθμικά από το μίγμα των υπό προμήθεια υλών και ειδών σίτισης) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης και Ένταξης. Η δημόσια δαπάνη της πράξης είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με ΣΑΕ 219ΣΕ71920003 του ΠΔΕ 219 και ΑΛΕ 2310803899, ΚΩΔ. MIS: 5041880.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Τα έγγραφα της Διακήρυξης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
H Διακήρυξη αφορά στην εκτέλεση του Έργου προμήθειας και παράδοσης πρώτων υλών και ειδών σίτισης, για την κάλυψη αναγκών των τριών Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, εκ των οποίων οι δύο βρίσκονται στην Αθήνα ( Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής) και η τρίτη στην Κόρησο Καστοριάς. Το ‘Εργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Απόφασης Ένταξης της Πράξης που έχει εκδοθεί από την Γενική Γραμματεία Μεταναστευτική Πολιτικής Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου Προσατασίας του Πολίτη με Α.Π. 2190.

Η προμήθεια και παράδοση των πρώτων υλών και ειδών σίτισης για την κάλυψη αναγκών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αττική και την Καστοριά, αφορούν στην τακτική τμηματική παράδοση των υλικών και ειδών, όπως περιγράφονται στη Διακήρυξη.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 31/01/2020 και ώρα 14:00. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την 31/12/2020, με δυνατότητα παράτασης, η οποία μπορεί να δοθεί ύστερα από έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Οδυσσέας Βουδούρης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης έχει καταχωρηθεί στην Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ : https://espdint.eprocurement.gov.gr  , όπου έλαβε Συστεμικό Αριθμό: 83598 

Περισσότερα

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image