Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 176 AA

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων προϊόντων καθαρισμού και συντήρησης με Α. Π. 176 ΑΑ, για την κάλυψη των αναγκών των Δομών Φιλοξενίας στην Αττική, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.030 € με ΦΠΑ.

 


Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια αναλώσιμων προιόντων καθαρισμού και συντήρησης, με απευθείας ανάθεση, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.030 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για την κάλυψη των αναγκών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων, οι οποίεςλειτουργούν στην Αττική, στο πλαίσιο της δράσης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΝΕΦΕΛΗ», με κωδικό ΟΠΣ 5041880 στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο Υποδοχή/Άσυλο του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατεβάστε την πρόσκληση 

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image