Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 155

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ «ΝΕΦΕΛΗ 3» ΣΤΗΝ ΚΟΡΗΣΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.500 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ 3.629 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ-ΝΕΦΕΛΗ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5041880.

 


Το Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών μικρής έκτασης εσωτερικών και εξωτερικών εργασιών στο κτήριο της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 3» που λειτουργεί η Αναθέτουσα Αρχή στην Κορησό Καστοριάς, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.629,00€ χωρίς ΦΠΑ και 4.500,00€ με ΦΠΑ, στο πλαίσιο της δράσης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΝΕΦΕΛΗ», με κωδικό ΟΠΣ 5041880 στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο Υποδοχή/Άσυλο του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατεβάστε την πρόσκληση

 

 

 

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image