ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 135 ΑΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αττική και στην Καστοριά», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορηγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5041880

ΑΡ 135 ΑΑ /13-12-19
Αθήνα, 13/12/2019

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Προμήθεια, Μεταφορά και Εγκατάσταση σε Λειτουργία Εξοπλισμού για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αττική και στην Καστοριά»
TΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Συνοπτικός Διαγωνισμός στο πλαίσιο των άρθρων 66, 116 & 117 του Ν. 4412/2016
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο του εξοπλισμού.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 121 παρ 1 Ν.4412/16 όπως αντικαταστάθηκε με τη παρ. 19 του άρθρου 43 Ν.4605/19)
Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση & πλήρης πρόσβαση στην επίσημη ιστοσελίδα του Κοινωνικού ΕΚΑΒ www.kinonikoekav.gr/index.php/el/, στην ενότητα Διαγωνισμοί της Ενημέρωσης. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Μπλίκα, πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 72 55 363 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 73.835,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Περισσότερα,     Παράρτημα

FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image