Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 115 AA

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ Α.Π.:115ΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ CPV: 45259000-7, ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ – ΝΕΦΕΛΗ 2, ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.680€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ 14.483,20 € ΜΕ ΦΠΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΔΙΚΟ MIS 5041880.

 


 

Το Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων», υλοποιεί τη «∆οµή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη 2» με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.
Για την έναρξη λειτουργίας της το Κοινωνικό ΕΚΑΒ αναζητά προμηθευτές οι οποίοι θα υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών μικρής έκτασης για εσωτερικές και εξωτερικές εργασίες του κτιρίου, που θα στεγάσει τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη 2 στην Πεντέλη Αττικής, επί της οδού Αγίας Τριάδος αρ. 12, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 11.680 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 14.483,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κατεβάστε την πρόσκληση

 

 

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image