Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 109 AA

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ  (CPV 18000000, 18813200, 39295200) με Α.Π. 109 AA, για την κάλυψη των αναγκών των φιλοξενούμενων στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2», προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 16.290€ με Φ.Π.Α. και 13.137,20 χωρίς ΦΠΑ

 


Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ (CPV 18000000, 18813200, 39295200), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 16.290€ με ΦΠΑ και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα εμπορευμάτων, για την κάλυψη των αναγκών των ασυνόδευτων ανηλίκων που φιλοξενούνται στις δομές φιλοξενίας «Νεφέλη 1» και «Νεφέλη 2», που λειτουργούν στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη (Απολλωνίας 58) και στην Πεντέλη (Αγίας Τριάδας 12), αντίστοιχα, στο πλαίσιο της δράσης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΝΕΦΕΛΗ», με κωδικό ΟΠΣ 5041880 στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο Υποδοχή/Άσυλο του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατεβάστε την πρόσκληση

 

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image