Προκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Με αρ. πρωτ. 98ΑΑ για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην επισυναπτόμενη ως Παράρτημα Α, και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, για την κάλυψη των αναγκών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2» και Νεφέλη 3», προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 11.912 € με ΦΠΑ.


Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 11.912 € με ΦΠΑ και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για την κάλυψη των αναγκών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2» και Νεφέλη 3»», οι οποίες λειτουργούν στην Αττική και στην Κορησό Καστοριάς, στο πλαίσιο της δράσης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΝΕΦΕΛΗ», με κωδικό ΟΠΣ 5041880 στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο Υποδοχή/Άσυλο του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατεβάστε την πρόσκληση

 

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image