Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 76ΑΑ

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας προσωπικών ειδών ένδυσης, υπόδησης και άλλων αξεσουάρ με Α.Π. 76 ΑΑ για την κάλυψη των αναγκών της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 3» στην Κορησό Καστοριάς, προϋπολογιζόμενης δαπάνης
Ομάδα 1: Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 6.377,57€ με ΦΠΑ,
Ομάδα 2: Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 1.240€ με ΦΠΑ,
Ομάδα 3: 198,40€ με ΦΠΑ


Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια προσωπικών ειδών ένδυσης, υπόδησης και άλλων αξεσουάρ, με απευθείας ανάθεση, προϋπολογιζόμενης δαπάνης Ομάδα 1: Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 6.377,57€ με ΦΠΑ, Ομάδα 2: Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 1.240€ με ΦΠΑ, Ομάδα 3: 198,40€ με ΦΠΑ, και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα προϊόντων, για την κάλυψη των αναγκών ένδυσης παιδιών που φιλοξενούνται στο Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων «Νεφέλη 3», η οποία λειτουργεί στην Κορησό Καστοριάς, στο πλαίσιο της δράσης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΝΕΦΕΛΗ», με κωδικό ΟΠΣ 5041880 στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο Υποδοχή/Άσυλο του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της ΕΕ.

Κατεβάστε την πρόσκληση

 

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image