Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας, μεταφοράς και εγκατάστασης σε λειτουργία μέσων πυροπροστασίας με ΑΠ 131 ΑΑ για το κτίριο της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «ΝΕΦΕΛΗ 1», που λειτουργεί η αναθέτουσα Αρχή στο Δήμο Αγίου Ιωάννη Ρέντη - Νίκαιας Αττικής , επί της οδού Απολλωνίας αρ. 58, προσυπολογιζόμενης δαπάνης 3.600,00€ χωρίς ΦΠΑ και 4.464,00€ με ΦΠΑ (CPV 35110000-8 & 75251000-0)

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών για τις Δομές Φιλοξενίας ασυνόδευτων Ανηλίκων στoν Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής και στην Πεντέλη Αττικής, με Α.Π. 129 AA, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041880, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.641,44 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV 42341000-8 και 39710000-2) και 5.356 χωρίς ΦΠΑ.

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση Προμήθειας, μεταφοράς, εγκατάστασης σε λειτουργία και συντήρησης οικιακού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με Α.Π. 127 ΑΑ για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων - Νεφέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041880

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθεια οικιακών σκευών με Α.Π. 122 AA, για την κάλυψη των αναγκών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1» ,«Νεφέλη 2» και «Νεφέλη 3», προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 7.525,46€ με ΦΠΑ και 6.608,92€ χωρίς ΦΠΑ.

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας επίπλων
με ΑΠ 116/2ΑΑ, για την κάλυψη αναγκών στην Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στoν Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» με κωδικό ΟΠΣ 5041880

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας τοπικών θερμαντικών μονάδων (CPV 005914033) και τοποθέτηση αυτών (CPV 005914187), με Α.Π.113 ΑΑ για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1» που λειτουργεί στoν Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθεια για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041880 προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 11.718€ με ΦΠΑ.

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image