Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθεια ειδών ιματισμού (CPV 39516120-9, 39512500-9, 39512100-5, 39512000-4, 39514000-8 & 18444000-3) με Α.Π.110 AA, για την κάλυψη των αναγκών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2» και «Νεφέλη 3», προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 24.090 € με ΦΠΑ και 19.428 χωρίς ΦΠΑ.

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ  (CPV 18000000, 18813200, 39295200) με Α.Π. 109 AA, για την κάλυψη των αναγκών των φιλοξενούμενων στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2», προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 16.290€ με Φ.Π.Α. και 13.137,20 χωρίς ΦΠΑ

 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤOΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ KOΡΗΣΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ-ΝΕΦΕΛΗ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5041880

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης (CPV 09135100-5), με Α.Π. 99 ΑΑ, για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 3», προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 4.030 € με ΦΠΑ.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Με αρ. πρωτ. 98ΑΑ για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην επισυναπτόμενη ως Παράρτημα Α, και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, για την κάλυψη των αναγκών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2» και Νεφέλη 3», προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 11.912 € με ΦΠΑ.

 

Προκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επιχορήγηση του Ν.Π. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη δημιουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, Νεφέλη» με κωδικό ΟΠΣ 5041880 στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο Υποδοχή/Άσυλο του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image