Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών γενικής και ειδικής καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «ΝΕΦΕΛΗ 1», που λειτουργεί η αναθέτουσα Αρχή στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.778 με ΦΠΑ και 15.950 € χωρίς ΦΠΑ ( CPV 90911200-8).

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση παροχή ελεύθερων υπηρεσιών Οικονομικού Συμβούλου-Λογιστή (CPV 79211000-6) με Α.Π 137 ΑΑ για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος Νεφέλη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.800 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 20.000 χωρίς ΦΠΑ.

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου (CPV 79100000-5) με Α.Π 141ΑΑ για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος Νεφέλη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 23.800 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 19.193 χωρίς ΦΠΑ.

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Ασφαλείας (CPV 71317200-5) με Α.Π 144 ΑΑ για την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων στο Πρόγραμμα Νεφέλη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.302 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 1.050 χωρίς ΦΠΑ.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αττική και στην Καστοριά», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορηγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5041880

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πρώτων υλών σίτισης με ΑΠ 133 ΑΑ , με κριτήριο την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά ( χαμηλότερη τιμή), για την κάλυψη αναγκών στην Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στoν Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής και στην Κορησσό Καστοριάς, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» με κωδικό ΟΠΣ 5041880

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image