Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΝΕΦΕΛΗ 1 & ΝΕΦΕΛΗ 2 ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕ Α.Π. 277 AA, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.817 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ 4.733,08 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ – ΝΕΦΕΛΗ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS (ΟΠΣ) 5041880.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ένδυσης (CPV 188000000-9, 188934000-5) με Α.Π. 270 AA, για την κάλυψη των αναγκών ένδυσης των φιλοξενούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2» & «Νεφέλη 3», προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 8.042,96 € χωρίς ΦΠΑ και 9.973,27 € με Φ.Π.Α.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

με Α.Π 269 ΑΑ για την κάλυψη των αναγκών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και αναβάθμισης του εξοπλισμού, λογισμικού και δικτύων και υποστήριξης των χρηστών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Νεφέλη 1, 2 & 3 και του Κοινωνικού ΕΚΑΒ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.400 € χωρίς ΦΠΑ και 2.976 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών υπόδησης  (CPV 18800000-7, 18812400-8) με Α.Π. 265 AA, για την κάλυψη των αναγκών υπόδησης των φιλοξενούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2» & «Νεφέλη 3», προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 4.116,60 € χωρίς ΦΠΑ και 5.104,58 € με Φ.Π.Α.

 

Πρόσκληση

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας Test ταχείας δοκιμής Covid-19 (CPV 33696200-7) για τα φιλοξενούμενα παιδιά και τους εργαζομένους των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αττική και στην Κορησό Καστοριάς, με Α.Π. 255 AA, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041880, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ με Α.Π. 244 ΑΠΡ, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων - Νεφέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041880

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image