Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης κατάρτισης του προσωπικού του Κοινωνικού ΕΚΑΒ σχετικά με τη διαχείριση του διαδικτύου, των νέων τεχνολογιών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προσυπολογιζόμενης δαπάνης 8.258,06€  χωρίς ΦΠΑ και 10.240€ με ΦΠΑ ( CPV 80520000-5), στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθεια για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041880.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών προμήθειας και τοποθέτησης τζαμιών σε παράθυρα και πόρτες των κτιριακών εγκαταστάσεων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Νεφέλη 2 στην Αττική, με Α.Π. 313 ΑΑ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.984,20 € χωρίς ΦΠΑ και 4.940,41 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθεια για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041880.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών προμήθειας και τοποθέτησης τζαμιών σε παράθυρα και πόρτες των κτιριακών εγκαταστάσεων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Νεφέλη 2 στην Αττική, με Α.Π. 295 ΑΑ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.274,20 € χωρίς ΦΠΑ και 2.820 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθεια για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041880.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου (CPV 79100000-5) για τις Δομές Φιλοξενίας «Νεφέλη 1» και «Νεφέλη 2» που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική, με Α.Π 287 ΑΑ για την κάλυψη των νομικών αναγκών των φιλοξενούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1» και «Νεφέλη 2» στην Αττική, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.209,68 χωρίς ΦΠΑ και 7.700 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση σύνταξης τεκμηριωμένης μελέτης για την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων που φιλοξενούνται στην Ελλάδα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.680,00€ με ΦΠΑ και 7.000 € χωρίς ΦΠΑ ( CPV 73300000-5), στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Νεφέλη» ΜΕ κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5041880.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών γραφικής ύλης & λοιπών αναλώσιμων υλικών γραφείου με Α.Π. 280 AA, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και διοικητικών αναγκών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1» και «Νεφέλη 2», προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 5.972,70 ευρώ € με Φ.Π.Α.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image