Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου (CPV 79100000-5) με Α.Π 141ΑΑ για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος Νεφέλη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 23.800 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 19.193 χωρίς ΦΠΑ.

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Ασφαλείας (CPV 71317200-5) με Α.Π 144 ΑΑ για την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων στο Πρόγραμμα Νεφέλη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.302 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 1.050 χωρίς ΦΠΑ.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αττική και στην Καστοριά», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορηγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5041880

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πρώτων υλών σίτισης με ΑΠ 133 ΑΑ , με κριτήριο την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά ( χαμηλότερη τιμή), για την κάλυψη αναγκών στην Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στoν Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής και στην Κορησσό Καστοριάς, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» με κωδικό ΟΠΣ 5041880

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας, μεταφοράς και εγκατάστασης σε λειτουργία μέσων πυροπροστασίας με ΑΠ 131 ΑΑ για το κτίριο της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «ΝΕΦΕΛΗ 1», που λειτουργεί η αναθέτουσα Αρχή στο Δήμο Αγίου Ιωάννη Ρέντη - Νίκαιας Αττικής , επί της οδού Απολλωνίας αρ. 58, προσυπολογιζόμενης δαπάνης 3.600,00€ χωρίς ΦΠΑ και 4.464,00€ με ΦΠΑ (CPV 35110000-8 & 75251000-0)

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών για τις Δομές Φιλοξενίας ασυνόδευτων Ανηλίκων στoν Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής και στην Πεντέλη Αττικής, με Α.Π. 129 AA, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041880, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.641,44 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV 42341000-8 και 39710000-2) και 5.356 χωρίς ΦΠΑ.

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image