Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 358 AA

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ-ΝΕΦΕΛΗ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5041880

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση σε λειτουργία εξοπλισμού για για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αττική και στην Καστοριά, στο πλαίσιο της Πράξης με Τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων - Νεφέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041880, συνολικού ποσού 5.282,40€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%). Για το σκοπό έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Οργανισμού, οικονομικού έτους 2020, σχετική πίστωση. Η Προμήθεια υλοποιείται ως «Δημόσια Σύμβαση Έργων - Προμηθειών» κατά την έννοια της περίπτωσης (β) της παραγράφου 9 του άρθρου 2 «Ορισμοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016), λαμβανομένων υπόψη των προβλεπόμενων καταργούμενων και μεταβατικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε αυτόν.

Κατεβάστε την πρόσκληση, Κατεβάστε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

FaLang translation system by Faboba