Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 341 AA

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη, βελτίωση και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 (CPV 85312320-8) του Κοινωνικού ΕΚΑΒ, προσυπολογιζόμενης δαπάνης 2.000 € χωρίς ΦΠΑ και 2.480 € με ΦΠΑ, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθεια για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041880.

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, στοχεύοντας στην αξιολόγηση του συνολικού πλαισίου λειτουργίας του οργανισμού και των δομών φιλοξενίας, στη βελτίωση της συνολικής απόδοσης τους εντός των αντίστοιχων νομοθετικών και κανονιστικών πλαισίων και στη διασφάλιση της ποιότητας των συστημάτων τους, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Νεφέλη» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041880, στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο Υποδοχή/Άσυλο του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση παροχής συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη, βελτίωση και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 του Κοινωνικού ΕΚΑΒ, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.000 € χωρίς ΦΠΑ και 2.480 € με ΦΠΑ.

Κατεβάστε την πρόσκληση