Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 339 AA

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης κατάρτισης του προσωπικού του Κοινωνικού ΕΚΑΒ σχετικά με τη διαχείριση του διαδικτύου, των νέων τεχνολογιών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προσυπολογιζόμενης δαπάνης 8.258,06€  χωρίς ΦΠΑ και 10.240€ με ΦΠΑ ( CPV 80520000-5), στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθεια για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041880.

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, στοχεύοντας αφενός στην προστασία των ανήλικων προσφύγων από τους κινδύνους που ενέχει η ανεξέλεγκτη χρήση των νέων τεχνολογιών, και αφετέρου στην επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου κοινωνικής ένταξης μέσω της ενεργούς αξιοποίησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΝΕΦΕΛΗ», με κωδικό ΟΠΣ 5041880 στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο Υποδοχή/Άσυλο του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένης κατάρτισης του προσωπικού του Κοινωνικού ΕΚΑΒ σχετικά με τη διαχείριση του διαδικτύου, των νέων τεχνολογιών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.258,06€ χωρίς ΦΠΑ και 10.240€ με ΦΠΑ.

Κατεβάστε την πρόσκληση