Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 110 AA

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθεια ειδών ιματισμού (CPV 39516120-9, 39512500-9, 39512100-5, 39512000-4, 39514000-8 & 18444000-3) με Α.Π.110 AA, για την κάλυψη των αναγκών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2» και «Νεφέλη 3», προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 24.090 € με ΦΠΑ και 19.428 χωρίς ΦΠΑ.

 


Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια ειδών ιματισμού (CPV 39516120-9, 39512500-9, 18444000-3, 39512100-5, 39512000-4 και 39514000-8), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.090 € με ΦΠΑ και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα εμπορευμάτων, για την κάλυψη των αναγκών των δομών «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2» και «Νεφέλη 3», που λειτουργούν στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη (Απολλωνίας 58), στην Πεντέλη (Αγίας Τριάδας 12) και στην Κορησό Καστοριάς (Σκουφά 2), αντίστοιχα, στο πλαίσιο της δράσης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΝΕΦΕΛΗ», με κωδικό ΟΠΣ 5041880 στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο Υποδοχή/Άσυλο του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατεβάστε την πρόσκληση

 

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image