14Σκοπός του Κοινωνικού ΕΚΑΒ είναι η επείγουσα παρέμβαση για την υποστήριξη ανθρώπων που βρίσκονται σε κατάσταση βαθιάς ανέχειας και κοινωνικής περιθωριοποίησης, ανθρώπους που αδυνατούν να καλύψουν μόνοι τους τις βασικές ανάγκες τους. Συνεπώς το Κοινωνικό ΕΚΑΒ αποτελεί τον πρώτο κρίκο μιας μακράς αλυσίδας που ξεκινά από την επείγουσα αντιμετώπιση της απόγνωσης μέχρι την ολοκλήρωση της κοινωνικής επανένταξης.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κοινωνικό ΕΚΑΒ συνεργάζεται με τους θεσμούς ψυχικής και κοινωνικής υγείας, με τις ανεξάρτητες κοινωνικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς, καθώς και με κάθε φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό, που αντιμάχεται τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Μέσα από την καθημερινή του δράση, το Κοινωνικό ΕΚΑΒ σκοπεύει στην δημιουργία ανθρώπινων, διαπροσωπικών σχέσεων, με τα άτομα που έχουν περιθωριοποιηθεί. Υπό αυτή την έννοια, αποτελεί ένα «άυλο σπίτι», ένα «σπίτι χωρίς τοίχους» για όλους τους ανθρώπους που χρήζουν βοήθειας.

Τα Κοινωνικό ΕΚΑΒ είναι ανεξάρτητο από κυβερνητικούς, κομματικούς, πολιτικούς ή θρησκευτικούς φορείς και έχει ως αναφορά τις παρακάτω αξίες:

Αξιοπρέπεια
Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ βοηθά κάθε άτομο κοινωνικά περιθωριοποιημένο μέσω μιας ανθρώπινης διαπροσωπικής σχέσης ώστε αυτό να επανακτήσει δυνάμεις και αυτοπεποίθηση και να βρεθεί σε θέση να διατυπώσει και να διεκδικήσει το ίδιο τα αιτήματά του. Προτείνει, πάντα με σεμνότητα και σεβόμενο την ελευθερία του κάθε ατόμου, τη βοήθεια που θα του εξασφαλίσει την ανθρώπινη αξιοπρέπειά του.

Αλληλεγγύη
Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ, αναγνωρίζοντας την ισότητα όλων των ανθρώπων, δρα με πνεύμα αλληλεγγύης για να εξασφαλίσει στα κοινωνικά περιθωριοποιημένα άτομα το δικαίωμά τους σε υγειονομική φροντίδα, ανεξάρτητα από το καθεστώς ασφάλισής τους και με κάθε είδους πράξη: διαγνωστική, θεραπευτική ή προληπτική. Αναζητά επίσης τις ενδεδειγμένες λύσεις για να εξασφαλιστεί στους ανθρώπους αυτούς σίτιση και στέγαση, όταν αυτές απαιτούνται.

Πολιτειότητα21
Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ ενημερώνει τα κοινωνικά περιθωριοποιημένα άτομα για όλα τα δικαιώματά τους, τα βοηθά να ασκήσουν τα δικαιώματα αυτά, καθώς και να συνδεθούν με τις προνοιακές, υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες. Τα προτρέπει, επίσης, να διεκδικήσουν κάθε στοιχείο που αφορά στο διοικητικό τους καθεστώς, καθώς και να ασκήσουν όλα τα πολιτικά τους δικαιώματα, όπως αυτά απορρέουν από την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Εγγύτητα-Κινητικότητα
Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ αναζητά τα περιθωριοποιημένα άτομα στους χώρους όπου αυτά βρίσκονται, γνωρίζοντας ότι, συχνά, δεν έχουν πλέον τη δύναμη να αναζητήσουν μόνα τους την αναγκαία υποστήριξη. Οι Κινητές Μονάδες του Κοινωνικού ΕΚΑΒ είναι το απαραίτητο εργαλείο για την πρώτη προσέγγιση όσων βρίσκονται σε συνθήκες περιθωριοποίησης, καθώς και για την εξασφάλιση της συνεχούς επαφής μεταξύ των ομάδων της οργάνωσης και των ευάλωτων αυτών πολιτών.

Αποτελεσματικότητα
Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ αντιμετωπίζει την αποτελεσματικότητα της δράση του ως επιτακτική επιταγή. Για το λόγο αυτό δραστηριοποιείται μόνο με προσωπικό που κατέχει εξειδικευμένες γνώσεις και ειδική κατάρτιση.